ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА АДВОКАТ ҲИМОЯ НУТҚИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ ВА АҲАМИЯТИ
PDF

Ключевые слова

ҳимоячи, адвокат, адвокат позицияси, жиноят иши, далиллар, ҳимоя остидаги шахс, суд жараёни, суд музокараси, нутқ, ҳимоя нутқи, мулоқотнинг новербал воситалари.

Аннотация

Ушбу мақолада миллий қонунчилик билан адвокатларга берилган ваколатлар, суд музокарасида адвокат нутқининг аҳамияти ва жиноят ишлари бўйича суд музокарасида адвокат нутқининг айрим хусусиятлари кўриб чиқилиб, адвокат позициясининг ҳимоя нутқига таъсири баҳоланиб унинг тавсифи келтирилган, шунингдек, руҳий, мантиқий, ахлоқий қоида ва услубларининг адвокат нутқидаги аҳамияти ҳақида тўхталиб ўтилган.

 

PDF

Литература

1. “Конституция ва қонун устуворлиги - ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир”. Ўзбекистон Республикаси Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи, 2019 йил 7 декабрь.

2. Ваничкина А.С. Жанровые особенности судебного выступления адвоката (на материале английского языка) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2018. №17 (815). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovye-osobennosti-sudebnogo-vystupleniya-advokata-na-materiale-angliyskogo-yazyka (дата обращения: 20.11.2020).

3. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей / Д.Капнеги; пер. с англ. Л.А.Кузьмина. 8-е изд. – Минск: Попурри, 2015.

4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленуми ўзининг 2003 йил 19 декабрдаги 17-сонли «Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида» қарори // URL: https://lex.uz/docs/1453755

5. Тошниёзов Н. Адвокат ҳақ, суд ноҳақ эди...//«Адвокат» ижтимоий-ҳуқуқий, илмий-оммабоп журнали, 2018.– №3.

6. Тўлaгaнoвa Г.З., Бaзaрoв С.Р. Жинoят ишлaридa aдвoкaт иштирoки. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. –

7. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 4 апрелдаги ЎРҚ-470-сонли «Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни// https://lex.uz/docs/3609511

8. Саломов Б. Адвокат ва касбий маҳорат муаммолари//«Адвокат» ижтимоий-ҳуқуқий, илмий-оммабоп журнали, 2019.№1. –

9. Поваляева М.А., Рутер О.А. Невербальные средства общения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. .