PDF

Kalit so‘zlar

тадбиркорлик, мулк дахлсизлиги, қонунчилик, кодекс, кодификация, тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг устуворлиги, Ҳаракатлар стратегияси.

Abstrakt

Мақолада мулкдорлик ва тадбиркорлик фаолияти, унинг ҳуқуқий асосларини таҳлил қилиш асосида ягона кодификациялашган қонун ҳужжати – Тадбиркорлик кодексини қабул қилишнинг аҳамияти, зарурати, мақсади, ҳуқуқий тартибга солиш предмети ва тадбиркорлик соҳасидаги амалдаги махсус қонун ҳужжатлар таҳлил қилинган, кутилаётган натижалар башорат қилинган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси – URL: https://lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакили институтини таъсис этиш тўғрисида” 2017 йил 5 майдаги ПФ–5037-сон Фармони // URL: https://lex.uz/uz/docs/3193118.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” 2018 йил 23 январдаги ПФ–5308-сон Фармони // URL: https://lex.uz/uz/docs/3516847.

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 29.12.2020 // URL: https://president.uz/uz/lists/view/4057

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 22 июндаги ПФ–6012-сон Фармони // URL: https://lex.uz/uz/docs/4872355.

6. Н.А.Ашурова. Тадбиркорлик субъектлари мулкий асосларининг ҳуқуқий режими: Юрид. фан. докт. ...дисс. –Тошкент: 2021. 4-б. — URL: http://library.ziyonet.uz/uz/book/119882.

7. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик тўғрисида”ги Қонуни // URL: https://lex.uz/uz/docs/75878.

8. “Колхозчилар, совхозларнинг ишчилари, гражданларнинг шахсий ёрдамчи хўжаликларини ва якка тартибда уй-жой қурилишини янада ривожлантириш тўғрисида”ги 258-сон Қарори. 15.08.1989 // URL: https://lex.uz/uz/docs/5082375.

9. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида мулкчилик тўғрисида”ги Қонуни. 152-XII-сон. 31.10.1990 // URL: https://lex.uz/uz/docs/111466.

10. Гражданское право. Учебник. 6-е изд. / Отв.ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. Т.1. –М., Проспект, 2003.465 с.

11. Рахманкулов Х. Законодательные источники гражданского права РУз и задача по их совершенствование / Бозор иқтисодиёти шароитида савдо муносабатларини ҳуқуқий таъминлаш муамммолари мавзусидаги конференция материаллари тўплами. –Тошкент: ТДЮИ, 2004. 10-б.

12. Ўзбекистон Республикасининг “Кичик ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантириш тўғрисида”ги Қонуни. 159-I-сон. 21.12.1995. // URL: https://lex.uz/docs/97216.

13. Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик ва тадбиркорлар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида” Қонуни. 754-I-сон. 14.04.1999. // URL: https://lex.uz/docs/2081.

14. Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни. 69-II-сон. 25.05.2000. // URL: https://lex.uz/docs/31846.

15. Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни. ЎРҚ-328-сон. 02.05.2012. // URL: https://lex.uz/docs/2006789.

16. Ш.Рўзиназаров. Рақамли трансформациялашув шароитида тадбиркорлик қонун хужжатларининг электрон дастурий таъминотини интеграция қилиш истиқболлари // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. 2021. –№4. 37-б. — URL: www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/250/227.