PDF

Kalit so‘zlar

маъмурий акт, ҳимоя ордери, маъмурий акт белгилари, судга шикоят қилиш, ҳимоя ордерини бериш, узайтириш ёки ҳимоя ордерини беришни ёхуд узайтиришни рад этиш.

Abstrakt

Мақолада ҳимоя ордерининг маъмурий акт мисолидаги маъмурий-ҳуқуқий жиҳатлари таҳлили келтириб ўтилган. Жабрланувчи шахс мурожаатига асосан ички ишлар органлари томонидан берилган ҳимоя ордери маъмурий акт деб тавсифланган. «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида»ги Қонунининг 23-моддасида келтириб ўтилган ҳимоя ордерини бериш, узайтириш ёки ҳимоя ордерини беришни ёхуд узайтиришни рад этиш устидан айнан маъмурий судга шикоят қилиниши таҳлил қилинган. Ҳимоя ордерини бериш, узайтириш ёки ҳимоя ордерини беришни ёхуд узайтиришни рад этишга оид асоссиз ёки ноқонуний қарорлар устидан маъмурий судга шикоят қилиниш мумкинлиги келтириб ўтилган. Давлат томонидан хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликнинг барча шаклларидан ҳимоя қилишнинг самарали механизмидан бири сифатида маъмурий судга шикоят қилиш имконияти мавжудлиги асослаб берилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 8 январдаги “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги ЎРҚ–457-сон қонуни (Кучга кириш санаси 10.01.2019. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.01.2018. – 03/18/457/0525-сон).

2. Нематов Ж. Фуқаронинг маъмурий судга шикоят қилиш ҳуқуқи чекланиши мумкинми (судловга тааллуқлиликнинг айрим жиҳатлари таҳлили) // Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. – 2020. – № S4.

3. Бахрах Д. Н., Хазанов С. Д. Формы и методы деятельности государственной администрации. – Екатеренбург, 1999.

4. Лазарев И. М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002.

5. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. –T.: Adolat, 2018.

6. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: Адолат, 2007.

7. Алексеев С.С. Общая теория права: – М.: Проспект, 2009.

8. Габбасов А. Б. Досудебное обжалование административных актов // Ежегодник публичногоправа – 2014: «Административное право: сравнительно-правовые подходы». – М.: Инфотропик Медиа, 2014.

9. Хван Л.Б. Фиктивный административный акт: перспективы регуляции в странах Центральной Азии // Ежегодник публичного права 2016: Административный акт. – М.: Инфотропик Медиа, 2015.

10. Маъмурий орган тушунчаси ҳақида қаранг.: Хамедов И.А. Вопросы о понятии «административные органы» // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари ахборотномаси. – 2014. – № 1(17).

11. Астанов М.К. Маъмурий ишларни кўришда биринчи инстанция суди томонидан процессуал қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари // Одил судлов. – 2018. – № 8.

12.Эшимбетов М. Маъмурий органлар, улар мансабдор шахсларнинг қарорлари ва ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) // Одил судлов. – 2018. – № 6.

13. Изоҳ 2: мисол учун МТТтҚонуннинг 8, 13, 14,23, 34, 37, 42, 43, 44, 45, 52, 55, 57, 58, 61 моддалари ўзбек ва рус тилидаги матнига қаранг.

14.市橋克哉編『アクチュアル行政法』法律文化社2010年89–90頁。