PDF

Kalit so‘zlar

ҳуқуқни қўллаш фаолияти, фуқаро ҳуқуқлари, прогнозлаш, қонун, жараён, ҳуқуқий фаолиятдаги хато ва камчиликлар.

Abstrakt

Мақолада ҳуқуқни қўллаш фаолиятининг самарадорлигини оширишда прогнозлашнинг аҳамияти очиб берилган. Унда амалиётда учрайдиган баъзи хатоларнинг сабаблари ва омилларини аниқлашда прогнозлаш усулидан фойдаланиш зарурлиги асосланиб, тегишли тавсиялар ишлаб чиқилган. Ҳуқуқни қўлловчи субъектларнинг сифатсиз ишлаши натижасида шахс ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилишлари ҳуқуқий меъёрлар ва амалий мисоллар асосида ёритиб берилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Тультеев И.Т. Правотворческая деятельность и прогнозирование. – Т., 2008. (TulteevI.T. Lawmaking and forecasting–T., 2008)

2. Таджиханов Б.У. Ҳуқуқий сиёсат ва ҳуқуқий тизимнинг модернизациялашуви. – Т., 2007.(Tadjixanov B.U. Legal policy and modernization of the legal system. – T., 2007)

3. Исламов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси –Т., 2007. (Islamov Z.M. Theory of state and law. – T., 2007)

4. Горшенев В.М. Теория юридического процесса –Харьков, 1985. (Gorshenev V.M. Theory of legal process. – Kharkov, 1985)

5. Oдилқориев X.T. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. – Tошкент. 2018. (Odilqoriev X.T. Theory of state and law. Textbook. – Tashkent. 2018).

6. Пулатова Н.С. Ҳуқуқий тартибга солиш механизмида суд ҳужжатларининг роли (назарий-ҳуқуқий масалалар). Юрид. фан. номз. дис. ... автореф. – Т., 2011. (Pulatova N.S. The role of judicial documents in the mechanism of legal regulation (theoretical and legal issues): Author. diss. ... candidate of jurisprudence. – T., 2011)

7. Мухамедов Ў.Х. Ўзбекистон Республикасида қонунчиликни тизимлаштиришнинг назарий ва амалий муаммолари: Юрид. фан. докт. дисс. ... автореф. – Т., 2010. (Muxamedov U.X. Theoretical and practical problems of systematization of legislation in the Republic of Uzbekistan: Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Law. – T., 2010)

8. Жавлиев Н. Ҳозирги замон ҳуқуқни тушуниш муаммолари. –Т., 2008. (Javliev N. Problems of understanding modern law. – T., 2008)

9. Жамиятда ҳуқуқийонг ваҳуқуқиймаданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ-5618-сонли Фармони / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. (On radical improvement of the system of raising legal awareness and legal culture in society. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 9, 2019/ National database of legislation)

10. Маматов Х.Т. Ҳуқуқий маданият ва Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шаклланиш муаммолари. Юрид. фан. докт. дисс. ... автореф. –Т.: 2011. (Mamatov X.T. Problems of legal culture and the formation of civil society in Uzbekistan. fan. doct .diss. abstracts. –T .: 2011)