PDF

Kalit so‘zlar

нотариус, хусусий нотариал фаолият, хусусий нотариал амалиёт, хусусий нотариал фаолияти даромадлари, давлат божи, нотариал фаолиятни солиққа тортиш.

Abstrakt

Мақолада муаллиф хусусий нотариал фаолияти даромадлари, уларнинг манбалари, давлат божи, уни ҳисоблаш ва ундириш масалалари хусусида тўхталган. Шунингдек, мақолада хусусий нотариал фаолиятни солиққа тортиш, нотариал фаолият бўйича тўланадиган солиқлар объекти, солиқ турлари ва унинг ўзига хос хусусиятлари мазмун-моҳиятини очиб берилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 июндаги «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги №4947-сонли Фармони.// "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами". 2017 йил 13 февраль, 6-сон, 70-модда. // (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan PF №4947 of June 27, 2018 "On approval of the Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021." "Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan". February 13, 2017, №. 6, Article 70)

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 сентябрдаги ПФ-5816-сонли «Ўзбекистон Республикасида нотариат тизимини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. // "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2019 йил 16 сентябрь, 37-сон, 676-модда. // (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 9, 2019 № PF-5816 "On measures to radically reform the notarial system in the Republic of Uzbekistan." // "Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan", September 16, 2019, №. 37, Article 676)

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 июндаги «Солиқ концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5468-сонли Фармони. // «Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», 2018 йил 2 июль, 26-сон, 509-модда. // (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 27, 2018 №-5468 «On approval of the tax concept». «Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan", July 2, 2018, №. 26, Article 509)

4. «Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2019 йилга мўлжалланган асосий йўналишлари қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 24 декабрдаги ЎРҚ-508-сон Қонуни // "Халқ сўзи", 2018 йил 25 декабрь. // (Law of the Republic of Uzbekistan №-508 of December 24, 2018 "On amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Uzbekistan in connection with the adoption of the main directions of tax and budget policy for 2019" // "Xalq so’zi", December 25, 2018)

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 26 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари ҳамда 2020-2021 йилларга бюджет мўлжаллари тўғрисида»ги ПҚ 4086-сонли қарори // “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2018 йил 31 декабрь, 52-сон, 996-модда. // (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 26, 2018 №4086 "On the forecast of key macroeconomic indicators and parameters of the State Budget of the Republic of Uzbekistan for 2019 and budget targets for 2020-2021" // "Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan", December 31, 2018, №. 52, Article 996)

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2017 йил 13 февраль, 6-сон, 70-модда. // (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan №-4947 of February 7, 2017 "On the Action Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan." // Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan ", February 13, 2017, №. 6, Article 70)

7. Ўзбекистон Республикасининг «Нотариат тўғрисида»ги Қонуни. // "Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси", 1997 йил, 2-сон, 42-модда. // (Law of the Republic of Uzbekistan "On notaries". // "Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan", 1997, №2, Article 42)

8. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат божи тўғрисида»ги Қонуни. // "Халқ сўзи", 2020 йил 7 январь. // (Law of the Republic of Uzbekistan "On State Duty". // "Xalq so’zi", January 7, 2020)

9. Isroilov B.I. Ways of using methods of economic analysis to improve the efficiency of tax control. Journalist's Handbook №3, P.P 49-52, 2016. // URL: https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=17483739780525911559&btnI=1&hl=ru

10. Isroilov B.I., Ibragimov B.B. Issues of using economic analysis in ensuring tax control. Finance Journal. P.P 69-73, 2015. // URL: https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=6287947952562387019&btnI=1&hl=ru