PDF

Kalit so‘zlar

норматив-ҳуқуқий ҳужжат, ҳуқуқ тизими, ҳуқуқий тизим, қонун, қонунчиликни кодификaциялаш, кодекс, мезонлар, ҳуқуқ соҳалари, кодекс назарияси.

Abstrakt

Ушбу мақолада Ўзбекистон ҳуқуқ тизимида кодексларнинг ўрни ҳамда уларнинг ижтимоий муносабатларни тартибга солишда қонун билан ўзаро муносабати, яъни муайян бир ҳуқуқ соҳасидаги муносабатларни тартибга солишда қонун ва кодекснинг ўзаро нисбати масаласи бугунги ҳуқуқий ривожланиш воқеликлари ва янги илмий маълумотлар асосида таҳлил этилади. Муаллиф таъкидлайдики, қонун ва кодекслар юридик кучининг ўзаро нисбати масаласи миллий юридик адабиётда кам тадқиқ этилган. Ушбу масаланинг ҳуқуқий асослари эса маълум даражада амалдаги қонунчиликда, аниқроғи, асосан кодексларда маълум даражада мустаҳкамлаб қўйилган. Мақолада қонун билан кодекснинг ўзаро нисбати масаласини янада аниқлаштиришга қаратилган айрим тавсиялар илгари сурилган. Бундан ташқари, кодекслар назариясини ривожлантириш, жумладан, янги кодексларни яратиш учун асос бўладиган мезонларни ишлаб чиқиш зарурлиги асослантирилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Эргашев И.А. Солиқ интизомини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. Т.:Юрид.фанл.докт. илм. дараж. олиш учун ёзилг. дисс. автореф. Т.: 2023. Б.17;

2. Ўзбекистон Республикасининг Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисидаги ЎРҚ 682-сон Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/5378966;

3. Тихомиров Ю.А. Теория кодекса // Кодификация законодательства: теория, практика, техника. Н.Новгород.2009;

4. Нажимов М.К., Сайдуллаев Ш.А. Қонунчилик техникаси. Қайта ишланган ва тўлдирилган 2-нашр. –Т.: ТДЮИ, 2012;

5. Убайдуллаев З. Кодификация законодательных актов— важная задача // «Народное слово», 23 декабря 2010 года;

6. Ўзбекистон Республикаси Жиноий-ижроия кодекси // URL: https://lex.uz/docs/163627;

7. Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси // URL: https://lex.uz/docs/104723;

8. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. (янги таҳрири) // URL: https://lex.uz/docs/4674902;

9. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси // URL: https://lex.uz/acts/230413;

10. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси // URL: https://lex.uz/docs/111189.