PDF

Kalit so‘zlar

Абу Наср Форобий, давлат бошлиғи, давлатнинг моҳияти, давлат бошқаруви, фозил шаҳар, давлат механизми, давлат бошлиғига қўйиладиган талаблар, фозил жамият.

Abstrakt

Мақолада Абу Наср Форобийнинг давлатни бошқариш, давлат раҳбарининг жамиятда тутган ўрни, ҳоким мақоми ва функцияларини белгилаш, фозил давлат раҳбари эга бўлиши керак бўлган табиий ва туғма хислатлари, ҳукмдор меҳнатининг ғояси ва мазмуни, давлат бошлиғи ўзида тарбиялаши мумкин бўлган фазилатлар, давлатни кўпчилик томонидан бошқариш, фозиллар шаҳар бирлашмасини бошқаришга лойиқ инсонларга қўйиладиган талаблар, инсон жисми аъзолари билан шаҳар бирлашмаси аъзолари ўртасидаги ўхшаш ва фарқли жиҳатлар ҳақидаги қарашлари баён этилган, шунингдек, муаллиф томонидан тавсиявий хулосалар билдирилган.

PDF

Библиографические ссылки

Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021.  421 б.

Абу Наср Форобий. Рисолалар. –Т., “Фан”, 1975. – 134 б.

Форобий Абу Наср Фозил одамлар шаҳри. Абу Наср Форобий / Таржимонлар Абдусодиқ Ирисов, Маркам Махмудов, Урфон Отажон. Масъул муҳаррирлар М.Хайруллаев, М.Жакбаров.  Тошкент: Янги аср авлоди, 2016.  320 б.

Аль-Фараби А.Н. Избранные трактаты: Пер. с араб. / Абу Наср аль-Фараби; НАН РК, Ин-т философии.  Алматы: Гылым, 1994.  445 с.

Ал-Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата. Наука. 1973  388 с.

Джахид Али Мухамед Реза. Абу Наср аль-Фараби о государстве: моногр. / А. М. Джахид; отв. ред. А. М. Богоутдинов; АН Таджикской ССР, Отдел философии. — Душанбе: ДОНИШ, 1966. — 116 с.

Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана (VII-XII вв.): с приложением избранных философских произведений Фараби, Газали и Маймонида / С. Н. Григорян; АН СССР, Ин-т философии. — М.: АН СССР, 1960.  328 с.