PDF

Kalit so‘zlar

sud ekspertizasi tadqiqotlarining uslublari, ekspert eksperimenti, eksperiment jarayonlarida zamonaviy IT-texnologiyalar, matematik tadqiqot uslublari, matematik modellashtirish, kriminologik modellashtirish, tadqiqot uslublarini tizimlashtirish.

Abstrakt

Maqolada kriminalist olimlarning nazariy qarashlarni o‘rganish va umumlashtirish asosida ekspert eksperimenti tushunchasi, eksperiment jarayonlarini zamonaviy IT-texnologiyalarni qo‘llab o‘tkaziladigan (dasturiy, eektron, axborotli, telekommunikatsiyaviy) eksperiment bilan to‘liq almashtirish masalalari o‘rganilgan. Tadqiqotlar natijalariga asoslanib, matematik modellashtirish, shuningdek kuzatish (ko‘zdan kechirish), taqqoslash, ta’riflash va o‘lchashlarni barcha turdagi eksperimentlar uchun umumiy uslublarga kiritish taklif qilingan. Kriminologik modellashtirish uslubini esa, matematik modellashtirish, boshqa matematik uslublar (hisoblash, o‘lchash va geometrik qayta tiklash) bilan bir qatorda, barcha turdagi ekspert eksperimentlari uchun bir xil darajada qo‘llaniladigan umumiy tadqiqot uslubi sifatida tasniflanishi tavsiya etilgan.

PDF

Библиографические ссылки

Т.В. Аверьянова. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М., 2015. – С.288.

Д.А. Рыжиков. Эксперимент в судебной экспертной деятельности. Диссертация на соскание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. – М., 2019. – 128 с.

Sh.X. Xasanov va boshq. Ballistik ekspertiza: Darslik. – T., 2013. – 544 b.

O‘zbek tilining izohli lug‘ati. T harfi. / Tahrir hay’ati: E. Begmatov, A. Madvaliev, N. Mahkamov, T. Mirzaev (rahbar), N. To‘xliev, E. Umarov, D. Xudoyberganova, A. Hojiev. A. Madvaliev tahr.ost. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2013. – B.639.

Е.П. Ищенко. К вопросу об экспертно-криминалистическом обеспечении расследований киберпреступлений // Вестник Московского университета МВД России, 2013. – №3. – С.15-17;

Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров, О.В. Волохова: Криминалистика XXИ века. Стратегия и тактика развития / Под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2019. – 504 с.

Проблемы внедрения информационных технологий в современной России: // URL:https://studwood.ru/1114368/ menedzhment/problemy vnedreniya informatsionnyh tehnologiy sovremennoy Rossii.

В.В.Бушуев. Инновационные технологии в судебно-экспертной деятельности//Вестник Академии экономической безопасности МВД России / Материалы XVIII Всероссийского круглого стола «Инновационные технологии в судебно-экспертной деятельности», 2015. №2. – С.6-11.