PDF

Kalit so‘zlar

интеллектуал мулк, муаллифлик ҳуқуқи, мониторинг, ҳуқуқни қўллаш, маъмурий ҳуқуқбузарлик, жиноят, контрафакт, жиноий жазо.

Abstrakt

Мақолада интеллектуал мулкнинг таркибий қисми бўлган муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш борасида олиб борилаётган ҳуқуқий ислоҳотлар, давлат-ҳуқуқий сиёсатининг устувор йўналишлари ва ваколатли давлат органларининг ваколатлари кўрсатилган. Муаллифлик ҳуқуқи соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар табиати таҳлил қилинган ҳамда жиноятлар хусусиятлари очиб берилган. Муаллифлик ҳуқуқи соҳасида жиноиий жавобгарликнинг белгиланиши билан боғлиқ хорижий давлатлар тажрибаси қиёсланган ва амалдаги жиноят қонунчилигини такомиллаштириш билан боғлиқ таклифлар илгари сурилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2021 йил 28 январдаги «Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4965-сон қарори //, 29.01.2021 й. // URL: https://lex.uz/docs/5248263

2. Ўзбекистон Республикаси "Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида"ги Қонуни. 2006 йил 20 июль, ЎРҚ-42-сон // URL: https://www.lex.uz/acts/1022944

3. Толчёнова Ю.В. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Дисс. на соискание учёной степени кан.юрид. наук. -Москва, 2010.

4. ЮЛДАШЕВ А. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА БУТУНЖАҲОН ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК ТАШКИЛОТИНИНГ БУ БОРАДА ТУТГАН ЎРНИ // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 2 (2020), Б.53-59 // URL: https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/56

5. «Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019)

6. Уголовный кодекс Грузии. URL: http://www.matsne.gov.ge

7. Wisconsin Criminal Code… State Bar of Wisconsin CLE Books. 1999.

8. Imhlications of the TRIPS agreement on treaties administered by WIPO. –GENEVA.: WIPO, 1997.-Р.65

9. Соглашение по Торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. -Женева.: ВТО, 1995. -С.58

10. Андрийчук О. Реальная виртуальность: интеллектуальное пиратство в цифровую эпоху / Сайт URL: http://gazeta.zn.ua /SOCIETY/ realnaya_virtualnost_intellektualnoe_piratstvo_v_tsifrovuyu_epohu.html.2021

11. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 майдаги «Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодексларига ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги ЎРҚ–534-сон Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.05.2019 й., 03/19/534/3046-сон. URL: https://lex.uz/docs/4320255

12. Тошев Б.Н. Халқаро ташкилотларнинг муаллифлик ҳуқуқига оид актларининг ҳуқуқий мақоми.-Т.: «Voris-Nashriyot». 2007.

13. ХУДАЙБЕРДИЕВА Г. ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАРНИНГ МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ ВА ТУРДОШ ҲУҚУҚЛАР СОҲАСИДАГИ ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ ФАОЛИЯТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ //ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-166. // URL: https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/170