PDF

Kalit so‘zlar

ҳуқуқни амалга ошириш, ҳуқуқни амалга ошириш самарадорлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиёти, тўғридан-тўғри амал қилувчи қонунлар, қонун ости ҳужжатлари.

Abstrakt

Мақолада ҳуқуқни амалга ошириш самарадорлигига эришишнинг долзарблиги, жамият тараққиётига қўшадиган ҳиссаси, самарадорликка таъсир қилаётган салбий омиллар, уларни бартараф этишга оид таклиф ва тавсиялар баён қилинган. Шунингдек, муаллифнинг тўғридан-тўғри амал қилувчи қонунларнинг ҳуқуқни амалга ошириш самарадорлигига таъсири, миллий ҳуқуқ тизимининг кодекслаштиришга эҳтиёж сезаётган тармоқлари ҳақидаги мулоҳазалари ва тегишли илмий таклифлари акс этган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Азамов Ж.М. Ҳуқуқни қўллаш амалиёти: муаммо ва ечимлар // Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald № 2 (2020). Б.8-14 // URL: https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/50

2. Ахмедшаева М.А. Давлат ва ҳуқуқ ривожининг ҳозирги замон тенденциялари / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. З.М.Исломов. – Т.: ТДЮУ, 2016.

3. Сырых В.М. Логические основания общей теории государства и права в 3-х Т. Т.2. М., 2004.

4. Тультеев И.Т. Правотворческая деятелность и прогнозирование. −Т., 2008.

5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. // URL:https://ziyouz.uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati/.

6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. Халқ сўзи 2016 йил 9 декабрь.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони. ПФ-5997-сон. 19.05.2020. // URL: https://lex.uz/docs/4820060.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони. ПФ-5505-сон. 08.08.2018 // URL: https:lex.uz/ru/docs/3858817?twolang=true

9. Хакимов Р.Р. Халқчил қонун халқ фикри билан бунёд бўлади. // URL: http://parliament.gov.uz/uz/events/opinion/28289/.

10. Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. академика РАН, докт. юрид. наук, проф. В.С. Нерсесянца. М.: Норма, 2004. С. 499;

11. Спектор Е.И. Проблемы реализации закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Да здравствует подполье? // Адвокат 2007 №2.