ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ВА ЭРКАКЛАР ТЕНГ ҲУҚУҚЛИЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
PDF

Ключевые слова

ҳуқуқ, гендер, тенг ҳуқуқлилик, хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятлар.

Аннотация

Мақолада жинсий мансублигидан қатъий назар, шахснинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари, имкониятлари ва жавобгарликларини белгилашда юзага келиши мумкин бўлган номутаносибликни бартараф этиш мақсадида жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатланишини таъминлаш асосий вазифамиз эканлиги,Ўзбекистонда амалга оширилаётган гендер ислоҳотлари ва уларнинг истиқболлари, қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг аҳамияти ёритиб ўтилган, ечимини кутаётган муаммолар таҳлил қилинган ва уларни ҳал этиш йўллари муҳокама қилинган.

PDF

Литература

Сайдуллаев Ш.А., Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Ўқув қўлланма, - Т.: 2012. Б -57. (Saydullaev Sh.A., Theory of State and Law. Study Guide, - T.:2012. P -57)

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 87-I-сонли қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ушбу Конвенцияга қўшилган. Ўзбекистон Республикаси учун 1995 йил 18 августда кучга кирган. www.lex.uz. (Uzbekistan acceeded this Convention in accordance with the Decree of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan №87-I from 1995. The Convention entered into force for Republic of Uzbekistan on August 18, 1995. www.lex.uz.)

Аёлларга нисбатан камситишларнинг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисидаги (Нью-Йорк, 1979 йил 18 декабрь) Конвенция. (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (New York, 18 December 1979)

Поленина С.В., Скурко Е.В. Право, гендер и культура в условиях глобализации. М.: Формула права, 2009. С. 14. (Polenina S.V., Skurko E.V. Law, gender and culture in a Globalizing World. M.: Law Formula, 2009. C. 14.)

Максимов АА. Положение гендерного равноправия в системе принципов правового статуса личности в России // Проблемы права. 2012. № 5 (36). С. 31. (Maximov A.A. The position of gender equality in the system of principles of the legal status of an individual in Russia // Problems of Law. 2012. №5 (36). P. 31.)

Нечаева О.В. Тендерные проблемы России как социального государства (конституционно-правовое исследование): Дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 12—13. (Nechaeva O.W. Gender problems of Russia as a social state (constitutional and legal research): Dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Chelyabinsk, 2007. P.12-13.)

7.Чвыкалов В.В. Гендерное равенство в праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 9. (Chvikalov W.W. Gender equality in law: Dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Krasnodar, 2012. P.9.)

Китаева А. А., Равенство прав и свобод мужчин и женщин как базисный принцип регулирования прав и свобод человека // Новый юридический вестник. — 2019. №6. — С. 3-5. (Kitayeva A.A. Equality of rights and freedoms of men and women as a basic principle of regulation of human rights and freedoms // New legal bulletin. – 2019. №6. — P. 3-5.)

“Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ЎРҚ- 562-сон 02.09.2019. https://lex.uz/ (Law 562 of the Republic of Uzbekistan “On guarantees of equal rights and opportunities for women and men” from 02.09.2019. https://lex.uz/)

Нарбаева Т., п.ф.н. “Таълим муассасаларида таълим ва тарбия уйғунлигини таъминлашда хотин-қизларнинг ўрни”. / “Хотин-қизлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш – мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг муҳим омили” мавзусида Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами 26 февраль 2019 йил. (Narbaeva T. candidate of pedagogical sciences. “The role of women in ensuring the harmony of education and upbringing in educational institutions”. / Collection of articles of the republican scientific and practical conference on the topic “Increasing the socio-political activity of women - an important factor in ongoing reforms in the country” 26 February, 2019)

https://undocs.org. CEDAW/C/UZB/6. Шестой периодический доклад Узбекистана согласно статье 18 Конвенции, подлежащий представлению в 2019году. (https://undocs.org. CEDAW/C/UZB/6. Sixth periodic report submitted by Uzbekistan under article 18 of the Convention, due in 2019.).

https://nuz.uz/uzbekiston “Сайлов натижалари: аёлларнинг жамиятдаги ўрни ва мавқеи янада ошиб бораётганлигини кўрсатмоқда”. 08-01-2020. (https://nuz.uz/uzbekiston “The election results show a further increase in the role and status of women in society”. 08.01.2020)

https://uzreport.news 04 декабря 2019 года. (https://uzreport.news 04.12.2019)