PDF

Kalit so‘zlar

мажбурий меҳнат, зўраки меҳнат, халқаро меҳнат стандартлари, Халқаро Меҳнат Ташкилоти, конвенция.

Abstrakt

Мазкур мақолада халқаро меҳнат стандартларининг ҳуқуқий табиати, “мажбурий меҳнат” ва “зўраки меҳнат” тушунчаларининг моҳияти илмий адабиётлар ва халқаро ташкилотларнинг таҳлилий материаллари асосида таҳлил қилинган. Мажбурий меҳнат тушунчасининг асосини ташкил қилувчи иш ёки хизмат; ҳар қандай шахс; иш ёки хизматнинг ихтиёрий хусусиятга эга бўлмаслиги; ишни бажариш учун жазолаш таҳдидининг мавжудлиги каби юридик элементларнинг мазмуни тадқиқ қилинган. БМТ ва ХМТ томонидан қабул қилинган ва мажбурий меҳнат билан боғлиқ амалиётларга бағишланган асосий халқаро шартномаларнинг таҳлили асосида мажбурий меҳнатни ҳуқуқий тавсифига оид хулосалар қилинган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Халқаро меҳнат ташкилотининг COVID-19 ва меҳнат соҳаси масалалари бўйича Глобал саммити иштирокчиларига табриги // https://president.uz/uz/lists/view/3699.

2. Саидов А.Х. Имплементация международных трудовых стандартов в национальную правовую систему Узбекистана // Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – 2018 -№2 (78).

3. Махаматов М. Ўзбекистон Республикасининг Халқаро меҳнат ташкилоти билан ҳамкорлигининг халқаро-ҳуқуқий асослари. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати. –Тошкент. –2019.

4. Лютов Н. Эффективность норм международного трудового права: монография. — Москва: Проспект, 2015.

5. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы координации / под ред. С. Ю. Головиной, Н.Л. Лютова: монография – М.: Норма: ИНФРА. М. 2016.

6. Рахманов Ш. Трансформация внешней политики и внешнеполитических ориентиров Республики Узбекистан и таргетирование дипломатического права международных организаций. Suleyman Demirel University Bulletin: Social Sciences, [S.l.], v. 53, n. 2, p. 50-63, dec. 2020. ISSN 2709-2410. Available at: <https://journals.sdu.edu.kz/index.php/ss/article/view/326>. Date accessed: 11 june 2021. doi: https://doi.org/10.47344/sdubss.v53i2.326.

7. Сулайманов О.Р. Суд ҳокимияти мустақиллигига оид халқаро стандартлар. / Монография –Тошкент: “Tafakkur qanoti”, –2020.

8. Инсон ҳуқуқлари. Дарслик / А.Р. Мўминов, М.А. Тиллабаев; масъул муҳаррир А.Х. Саидов. – 2-нашр. – Т.: Адолат. –2013.

9. M. Humblet and M. Zarka-Martres. ILO standards policy. The abolition of forced or compulsory labour.International labour standards. A global approach. ILO. Geneva, 2002.

10. N. Valticos. Conventions de l’Organisation internationale du Travail à la croisée desanniversaires, in Revue générale de droit international public. 1996.

11. Хамдамова Ф. У., Маҳаматовм. М. Халқаро стандартлар ва жаҳон тажрибасини ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон қонунчилигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва истиқболлари // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. №6 (2020), https://www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/154

12. A global allianceagainst forced labour. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. International Labour Conference. 93rd Session, 2005. International Labour Office, Geneva // https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-i-b.pdf.

13. International Covenant on Civil and Political Rights // https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx .

14. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида (2006-2008). Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Алишер Навоий номидаги тил ва адабиёт институти. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти. Тошкент // https://ziyouz.uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati/

15. C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) // https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174

16. Расулов Ж. А. Мажбурий меҳнатни тугатиш бўйича халқаро ва минтақавий стандартларнинг шаклланиши // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. №5 (2020), // https://www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/125

17. Kern M. and Sottas C. The abolition of forced or compulsory labour / Fundamental rights at work and international labour standards Geneva, International Labour Office, 2003. // https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_087424.pdf

18. Thomas L. Steps to Compliance with International Labour Standards. The International Labour Organization (ILO) and the Abolition of Forced Labour. 1st Edition 2011. VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. 2011.

19. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime // https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx.

20. Kern M. and SottasC. Freedom of workers: The abolition of forced or compulsory labour. International labour standards. A global approach. ILO. Geneva, 2002.

21. The cost of coercion. Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. International Labour Conference 98th Session, 2009. International Labour Office, Geneva // https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_106268.pdf

22. Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (Entry into force: 09 Nov 2016) // https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Protocol2014ForcedLabourConvention.aspx.

23. Andrees, Beate. Forced labour and human trafficking: ahandbook for labour inspectors / Beate Andrees; International Labour Office. – Geneva: ILO, 2008. // https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_097835.pdf

24. ILO. Fundamental rights at work and international labour standards Geneva, International Labour Office, 2003.