PDF

Kalit so‘zlar

принцип, конвенция, имплементация, иш вақти, ҳақ тўланадиган таътил, қайта кўриб чиқувчи конвенция, Халқаро меҳнат ташкилоти, халқаро стандарт, тавсия.

Abstrakt

Мақолада Халқаро меҳнат ташкилотининг иш вақти ва ҳақ тўланадиган таътилларга оид конвенциялари қоидаларининг Ўзбекистон миллий қонунчилигига тадбиқ этилганлик ҳолати, халқаро назорат органларининг тавсиялари, қайта кўриб чиқувчи халқаро шартномалардаги ўзгаришлар таҳлил қилинган. Амалдаги меҳнат қонунчилигидаги иш вақтидан ташқарида ишларга жалб этиш, ҳақ тўланадиган таътилларни ҳисоблашга оид нормаларга ўзгартириш киритиш бўйича таклифлар берилган. ХМТ томонидан қабул қилинган қайта кўриб чиқувчи конвенцияларни ратификация қилиниши лозимлиги асосланган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси // https://lex.uz/docs/142859

2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 6 майдаги 84-I-сонли «Ўзбекистон Республикасининг 1936 йил 24 июнда Женевада қабул қилинган Ҳақ тўланадиган йиллик таътиллар тўғрисидаги 52-Конвенцияга қўшилиши ҳақида»ги Қарори // https://www.lex.uz/ru/docs/2747591

3. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни // https://lex.uz/acts/68532#69941

4. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни // https://lex.uz/docs/106197

5. Application of International Labour Standards 2015 (I). Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations.ILC.104/III(1A).

6. Махмуд Махаматов (2020). Вопросы совершенствования трудового законодательства в условиях цифровой экономики. Review of law sciences, (3), 117-120. doi: 10.24412/2181-1148-2020-3-117-120

7. Ratifications of C132 - Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132). https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312277:NO

8. Ratifications of C052 - Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52)http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID: 312197:NO

9. Universal Declaration of Human Rights // https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

10. Гасанов М.Ю., Сарымсакова Г.К. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. Учебное пособие. – Т.: ИПТД ООО «Фуқаролик жамияти» 2017.

11. Енилина А.В. Проблемные аспекты регулирования рабочего времени и времени отдыха. КазФУ. https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-aspekty-regulirovaniya-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdyha

12. Расулов Ж. А. Мажбурий меҳнатни тугатиш бўйича халқаро ва минтақавий стандартларнинг шаклланиши // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. №5 (2020). https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/125/107

13. Хамдамова Ф.У., Маҳаматов М.М. Халқаро стандартлар ва жаҳон тажрибасини ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон Қонунчилигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва истиқболлари // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. №6 (2020). https://www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/154/129