PDF

Kalit so‘zlar

“корхона тугатилиши”, “меҳнат шартномасини бекор қилиш”, “юридик шахс”, “корхона филиали”, “корхона ваколатхонаси”, “иш берувчи”, “якка тартибдаги тадбиркор”.

Abstrakt

Фуқароларнинг меҳнат қилишга бўлган конституциявий ҳуқуқининг таъминланиши нафақат меҳнат шартномасини тузиш ёки ўзгартириш ҳамда шу асосда меҳнат фаолияти билан шуғулланиш орқали, балки қонунчиликда меҳнат шартномасини бекор қилиш тартибини аниқ ва тўлиқ тарзда ҳуқуқий тартибга солиш билан ҳам кафолатланади. Бу ўринда меҳнат шартномасини бекор қилиш тартиб ва тамойилларининг аниқ белгилаб қўйилиши, бир томондан, меҳнат муносабатлари асоссиз равишда тугатилишига қарши ҳуқуқий ҳимоя воситаси бўлса, иккинчи томондан меҳнат қилиш мажбурият эмас, балки ҳуқуқ эканлиги ҳақидаги конституциявий норманинг амалга оширилишини таъминловчи механизм ҳисобланади. Мазкур мақолада муаллиф томонидан миллий қонунчилик ва илмий адабиётларнинг таҳлили натижасида иш берувчи ташаббусига кўра меҳнат шартномасини бекор қилишда амалиётда кўплаб хато ва камчиликларга йўл қўйиладиган турларидан бири – “корхона тугатилиши” асосининг ўзига хос хусусиятлари очиб берилган ҳамда бу борада амалдаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш борасида таклиф-мулоҳазалари  баён этилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Костян И.А. Прекращение трудового договора. М., 2004. С. 53.

2. https://sud.uz/ (Суд амалиёти умумлашмалари ва обзорлари)

3. Гасанов М.Ю. Трудовое право Республики Узбекистан. Общая часть. – Т.: LESSON PRESS, 2016. 37-б

4. Who are domestic workers? // https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/WCMS_209773/lang--en/index.htm

5. Исмоилов Ш.А. Айрим тоифадаги ходимларнинг меҳнатини ҳуқуқий тартибга солишнинг хусусиятлари// юридик фанлари доктори (DSc) илмий даражаси учун тайёрланган диссертация. – Т.: ТДЮУ, 2020. 117-б.

6. Кучина Ю.А. Особенности правового регулирования труда работников, работающих у работодателей физических лиц. Дисс. ...к.ю.н. – Екатеринбург, 2005.

7. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/

8.https://i.factor.ua/law-39/section-183/article-23308/

9.https://online.zakon.kz/

10.Агафонова Г.А. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виной работника: дис. канд. юрид. наук. М., 2007.

11. https://matsne.gov.ge/ru/document/view/1155567?publication=19

12. https://www.baltikon.lv/taxes/zakon-o-trude/