Abstrakt

Мақолада эр-хотиннинг мол-мулкини, шу жумладан, никоҳни бекор қилишда турар-жойларини бўлинишга доир фуқаролик, оила ва уй-жой қонунчилиги нормалари таҳлил қилинган. "Эр ва хотиннинг умумий мол-мулки", "улушли мулк", "турар-жой" тушунчаларига Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига асосан таърифлар берилган. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг турар-жойга киритиш, уйдан кўчириш бўйича статистикаси берилган. Фуқаролик ишлари бўйича Тошкент шаҳар Учтепа туманлараро судининг уйга киритиш бўйича суд қарорларидан бири мисол тариқасида келтирилган.

PDF (Русский)

Библиографические ссылки

1. Семейный кодекс Республики Узбекистан // URL: https://lex.uz/docs/104723#160633

2. Жилищный кодекс Республики Узбекистан // URL: https://www.lex.uz/acts/106134

3. Статистика Верховного суда Республики Узбекистан // URL: sud.uz/ru/

4. Судебное решение Учтепинского межрайонного суда по гражданским делам города Ташкента за № 2-1004-2107/7949 от 16 августа 2021 года.

5. Жилищный кодекс Республики Узбекистан // URL: https://www.lex.uz/acts/106134

6. Гражданский кодекс Республики Узбекистан // URL: https://lex.uz/docs/111181

7. Семейный кодекс Республики Узбекистан // URL: https://lex.uz/docs/104723#160633

8. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 14 сентября 2001 года «О судебной практике по жилищным спорам» // URL: https://www.lex.uz/acts/1452369

9. “Раздел имущества супругов при расторжении брака” - Фазлыева Р.А. - Электронный научный журнал «Дневник науки» // URL: http://www.dnevniknauki.ru/images/publications/2020/3/law/Fazlev.pdf

10. Гражданский кодекс Республики Узбекистан // URL: https://lex.uz/docs/111181

11. URL: https://www.eduklgd.ru/sovety/

12. Семейный кодекс Республики Узбекистан // URL: https://lex.uz/docs/104723#160633