PDF

Kalit so‘zlar

Суд, келишув битими, процессуал тартиб, низо, даъвогар ва жавобгар, тарафлар, медиатив келишув, кокус, фаол эшитиш, рефрейминг, фрейминг, эхо такрорлаш, раппорт, ижро этиш.

Abstrakt

Ушбу мақолада фуқаролик судларида келишув битими тузиш билан медиация тартиб-таомилини қўллаш орқали медиатив келишув тузишнинг ўзига хос хусусиятлари, тартиби, процессуал шакл ва тартиб-таомилга оид ўхшаш ва фарқли жиҳатлари, бу борадаги илмий жамоатчиликнинг қарашлари ҳамда тадқиқотчининг мустақил позицияси ўрин олган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ф-4947-сонли Фармони // https://lex.uz/docs/3107036

2. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. Муаллифлар жамоаси // Масъул муҳаррирлар: ю.ф.д., проф. М.М.Мамасиддиқов, ю.фн., проф.Д.Ю.Хабибуллаев. –Тошкент. “Lesson press” нашриёти.2020.-607 б.

3. И.Жўраев. Низоларни ҳал этишда келишув битимининг ўрни / Huquq va burch #3 (171) / 2020

4. Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги Қонуни // https://lex.uz/docs/3805227.

5.Ҳ.Т.Одилқориев. Ўзбекистон давлати ва жамияти инновацион ривожланишининг ҳуқуқий жиҳатлари/Ўқув қўлланма. – Т.: Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi, 2019. – 362 б. –Б. 127..

6. Жўраева Х. Медиация – муросаи мадора // “Huquq va burch”, 2019, №2, 50 – бет.

7. Гаффарова Ш.Н. Медиация - ижтимоий низоларни бартараф этишнинг муқобил усули сифатида // “Фуқаролиқ жамияти институтларини ривожлантириш ва ёшларнинг ижтимоий - сиёсий фаоллигини оширишнинг долзарб масалалари ” республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами, 2018 йил 8 июнь, 120 бет.

8. Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги Қонуни 17-моддаси // https://lex.uz/docs/3805227.