PDF

Kalit so‘zlar

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекс, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида” қонуни, маъмурий суд ишларини юритиш, апелляция ва кассация инстанцияси, прокурор, протест келтириш шартлари, прокурор иштирокининг ўзига хос хусусиятлари.

Abstrakt

Мақолада Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари, маъмурий суд ишларини юритишда прокурор иштироки, прокурорнинг апелляция ва кассация инстанциясидаги роли ҳақида фикр юритилган. Муаллиф томонидан маъмурий суд ишларини юритишда судга мурожаат қилишга ваколатли бўлган шахслар, жумладан прокурорнинг суд қарорларига нисбатан протест келтириши, протест келтириш ва уни судда кўриб чиқиш асослари, апелляция ва кассация инстанциясида прокурор иштирокининг ўзига хос хусусиятлари, миллий қонунчиликдаги муаммолар, апелляция ва кассация инстанциясида протестни чақириб олиш, бу борадаги айрим хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Гражданско-процессуальное право России. - М.: Былина, 1992. - 343 с.

2. Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик– Тошкент, “Адолат” нашрёти. 2001. – 348 б.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 24 июлдаги ПФ-6034 сонли Фармони // URL:http://lex.uz/docs/4910841

4. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекс. 2018 йил 26 январь. № ЎРҚ-462 // URL:http://lex.uz/docs/3527389

5. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида” 2001 йил 29 августдаги Қонуни. №257-II. // URL: http://lex.uz/docs/106197

6. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Жисмоний ва юридик шахслар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини суд орқали ҳимоя қилиш тўғрисида” 2020 йил 3 июлдаги 11-сонли Қарори. // URL:http://lex.uz/docs/4902531

7. Пўлатов Б.Х. Прокурор назорати. Дарслик. – Тошкент., 2008. 425 - б.

8. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе: 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Городец, 2008.- 119 с.; Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 2018 йил 22 январь, № ЎРҚ-460 // URL: http://lex.uz/docs/3517221

9. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодекси 1994 йил 22 сентябрь., №2013-XII // URL:http://lex.uz/docs/3517221

10. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ягона ҳисоботлар портали // URL:http://report.bp.gov/login?1#

11. Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси 2018 йил 24 январь, №ЎРҚ-461 // URL:http://lex.uz/docs/105533

12. Административный процедурно-процессуалный кодекс Республики Казахстан 29 июня 2020 г. №350-VI // URL:http://www.adilet.zan.kz

13. Сборник законодательных актов по административному судопроизводству. 3-е издание. – М.: Инфотропик Медиа, 2018. – 431 с.

14. Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида” 2021 йил 12 январдаги Қонун, №ЎРҚ-662 // URL:http://lex.uz/docs/5213979

15. Караваева Е.В. Вопросы апелляционного производства в гражданском процессе: Дис.… канд. юрид. наук. - Саратов: 2005.- 71 с.

16. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм. Дарслик. / ю.ф.д. З.Н.Эсонова умумий таҳрири остида.-Тошкент: ТДЮИ, 2013. 236-237 б.