PDF

Kalit so‘zlar

зарар, мулкий зиён, хатлаш, фуқаровий жавобгар, зиённи қоплаш, мулкий зиён тарихи, туркий давлатлар, Вандидот, мотив.

Abstrakt

Мақолада жиноят натижасида етказилган мулкий зиённи қоплаш билан боғлиқ тушунчалар таснифи, процессуал қонунчиликдаги айрим тушунчалар қўллаш билан боғлиқ муаммолар, шунингдек,мулкий зиённи қоплаш билан боғлиқ тарихий ҳолатлар акс эттирилган. Зиён ва зарар тушунчалари ва уларни қўллаш жараёнида тушунчалар билан боғлиқ муаммолар, мулкий ва моддий зарар тушунчалари, жиноят процесси иштирокчиси сифатида фуқаровий жавобгар тушунчаси, мулкий зиённи қоплашнинг асосий механизмларидан бири сифатида мол-мулкни хатлаш билан боғлиқ айрим фикрлар баён этилган. Мамлакатимизда илк давлатчиликнинг вужудга келишидан бошлаб то илк ўрта асрларга қадар мулкий зиённи тарихи билан боғлиқ адабиётлар ўрганилиб, умумий хулоса қилинган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодексининг айрим моддаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича муаллифлик таклифлари ишлаб чиқилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2016 йил 27 декабрдаги “Жиноят натижасида етказилган мулкий зиённи қоплашга оид қонунчиликни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 26-сонли қарори. Элекирон манбаа: URL:https://www.lex.uz/docs/3115385 (мурожат этилган сана:13.01.2022) (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated December 27, 2016 No. 26 "On judicial practice in the application of the legislation on compensation for property damage caused by crime." Source: URL:https://www.lex.uz/docs/3115385)

2.Ўзбек тилининг этимологик лўғати / Ш. Раҳматуллаев. – Т.: Университет, 2003. – Б. 140. (Etymological dictionary of the Uzbek language / Sh. Rakhmatullayev. – Т.: University, 2003. – P. 140.)

3. Волков А.В. Возмещение убытков по гражданскому праву России: Диссертация кандидата юридических наук. Волгоград, 2000. C.95. (Volkov A.V. Compensation for damages in the civil law of Russia: Dissertation of a candidate of legal sciences. Volgograd, 2000. P.95.)

4. Кожин И. Г. Уголовно-процессуальный механизм обеспечения возмещения вреда физическому лицу: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень: Институт государства и права ТГУ, 2006. – С. 9.( Kozhin I. G. Criminal procedure mechanism for ensuring compensation for harm to an individual: Abstract of the thesis. dis. … cand. legal Sciences. - Tyumen: Institute of State and Law of TSU, 2006. - P. 9.)

5. Хамрақулов Б. М. Маънавий зарарни қоплашнинг ҳуқуқий тартибга солиниши муаммолари: Юрид. фан. номз. ... дис. автореф. – Т.: ТДЮИ, 2008. – Б. 7. (Khamrakulov B. M. Problems of legal regulation of compensation for moral damage: Abstract of the thesis. dis. … cand. legal Sciences. - T .: TSUL, 2008. - P. 7.)

6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. // А. Мадвалиев таҳрири остида. Давлат илмий нашриёти. T.3. - T., 2007. – Б.436. (Explanatory Dictionary of the Uzbek language. // A. Under the editorship of Madvaliev. State Scientific Publishing House. T.3. - T., 2007. – P 436.)

7. Тўраева Д.Р. Жиноят процессида жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилиш механизмини такомиллаштириш: Юрид. фан. док.(PhD) ... дис. автореф. – Т.: Ўз. Рес. ИИВ Академияси, 2020. – Б.16.(Turaeva D.R. Improving the mechanism of protection of the rights and interests of the victim in criminal proceedings: Abstract of the thesis. dis. (PhD) - T .: the Academy of the MIA, 2020. - P.16.)

8. Ўзбекистон Миллий энсиклопедияси “З” ҳарфи 35-б (National encyclopedia of Uzbekistan, letter “Z”)

9. Исхаков С.А. Ислом фуқаролик ҳуқуқи асослари: Ўқув қўлланмаси. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2005. – Б.21-22.(Iskhakov S.A. Fundamentals of Islamic civil law: a study guide. – T.: Academy of the MIA of the Republic of Uzbekistan, 2005. – P.21-22)

10. Абдураҳмонов У. А. Суриштирув, дастлабки тергов, прокуратура ва суд органлари томонидан фуқароларга етказилган зиённи қоплаш: Юрид. фан. номз. дис. автореф. – Т.: ТДЮИ, 2009. – Б.14.( Abdurahmonov U. A. Compensation for damage caused to citizens by the inquiry, preliminary investigation, prosecutor's office and the judiciary: Abstract of the thesis. dis. cand. legal Sciences. - T .: TSUL, 2009. - P.14.)

11. Рыжаков А. П. Возмещение вреда, причиненного преступлением. – М.:Норма, 1999. – С. 96.( Ryzhakov A.P. Compensation for the harm caused by a crime. - M.: Norma, 1999. - P. 96.)

12. Тиллаев Т.Н. Жиноят процессида фуқаровий даво: Юрид. фан. номз. дис. – Т.: 2009. – Б.40 (Tillaev T.N. Civil litigation in criminal proceedings: dis. cand. legal Sciences. - T .: 2009. - P.40)

13. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 14 апрелдаги “Қарздор ва унинг оиласининг нормал турмуш кечириши учун зарур бўлган, ижро ҳужжатлари бўйича ундирув қаратилиши мумкин бўлмаган уй анжомлари ва жиҳозлари, кийимлар ҳамда бошқа буюмлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги 110-сонли қарори. Элекирон манбаа: URL:https://www.lex.uz/acts/1470263 (мурожат этилган сана:24.01.2022) (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated April 14, 2009 No 110 "On approval of the list of household appliances and equipment, clothing and other items necessary for the normal life of the debtor and his family,

which can not be recovered under executive documents." Source: URL:https://www.lex.uz/acts/1470263)

14. Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги “Суд хужжатлари ва бошқа органлар хужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги 258-II-сон қонуни. Элекирон манбаа: URL:https://lex.uz/docs/26477 (мурожат этилган сана:24.01.2022) (Law of the Republic of Uzbekistan No. 258-II of August 29, 2001 "On Enforcement of Judicial and Other Bodies' Documents". Source: URL:https://lex.uz/docs/26477)

15. Ўзбекистон Миллий энсиклопедияси “Ф” харфи 318-б. (National encyclopedia of Uzbekistan, letter “F”)

16. Тарих. Қадимги дунё 6-синф: умумий ўрта таълим мактабларининг 6-синфи учун дарслик / А. Сагдуллаев, В. Костетский. - Тузатилган ва тўлдирилган бешинчи нашр. - Тошкент.: “Янгийўл полиграф сервис”, 2017. – Б.49.( History. Old World 6th Grade: A Textbook for 6th Grade of General Secondary Schools / A. Sagdullaev, V. Kostetskiy. - Revised and supplemented fifth edition. - Tashkent .: “Yangiyul polygraph service”, 2017. - P.49.)

17. Кудинова Н.Т. Законы царя Хаммурапи. – Хабаровск.: Тихоокеанский государственный университет, 2013. – С.15. (Kudinova N.T. Laws of King Hammurabi. – Khabarovsk: Pacific State University, 2013. – P.15.)

18. “Авесто”нинг ўзбек тилидаги таржимасида “Вандидод”. Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. Асқад Маҳкам таржимаси. – Т., 2001. – Б.106. (Vandidod in the Uzbek translation of the Avesto. Avesto. Historical and literary monument. Translation by Askad Mahkam. - T., 2001. - P.106.)

19. Давлат ва ҳуқуқ тарихи: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик // Н. Одилқориев, Н. Азизов, Х. Мадиримов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – Б.22. (History of State and Law: Textbook for Higher Education Institutions of the Ministry of Internal Affairs // N. Odilqoriev, N. Azizov, X. Madirimov. - T .: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2012. - P.22.)

20. Рахмонов Р.И. “Авеста” – великий историко-правовой источник // Проблемы современной науки и образования. – М., 2013. – № 2 (16) – С.133. (Raxmonov R.I. “Avesta” - a great historical-legal source // Problems of modern science and education. - M., 2013. - № 2 (16) - P.133.)

21. Имамов Н.Ф. Авеста — источник гражданского права // Молодой учёный. Санкт-Петербург, 2014. – № 5.1 (64.1)/2014 – С.354 (Imamov N.F. Avesta is a source of civil law // Young scientist. St. Petersburg, 2014. - No. 5.1 (64.1) / 2014 - P. 354)

22. Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик. – Т., 2003. – Б.47. (Muqimov Z. History of the state and law of Uzbekistan. A textbook for university students. - T., 2003. - P.47.)