PDF

Kalit so‘zlar

жазони қўллаш самарадорлиги, жиноят, жазо, инсонпарварлик тамойили, давлат, инсон, жамоатчилик назорати, тарафлар розилиги, кенг жамоатчиликка ошкор этиш.

Abstrakt

Ҳозирги кунда кўпчилик давлатлар, шу жумладан Ўзбекистоннинг ривожланиш тарихи шахс ҳуқуқ ва эркинликлари институтининг ривожланиши ва такомиллашуви билан чамбарчасдир. Инсонпарварлик ижтимоий муносабатларнинг ривожланиш даражасига фаол таъсир кўрсатувчи кадриятлар йўналишидир. Мазкур тамойил инсон ва умуман, жамиятнинг ҳар томонлама ривожланишига қулай шарт-шароит яратиш орқали давлатнинг алоҳида шахслар билан ўзаро муносабатлари даражасини белгилаб беради. Ушбу мақолада асосан жиноят ҳуқуқида жазо самарадорлигини оширишнинг назарий ва амалий жиҳатларига урғу берилиб, жазоларни инсонпарварлаштириш, уларни жамият талабига мос равишда янгилаш, жазони қўллашда жиноят қонунида мавжуд коррупцаген нормаларни бартараф этиш, суднинг ихтиёрига боғлиқ факторларни имкон қадар қисқартириш масалалари бўйича сўз юритилади.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги “Жиноят ва Жиноят-процессуал қонунчилигитизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирларитўғрисида” ПҚ-3723-сонли қарори /Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллийбазаси, 15.05.2018 й/. https://www.lex.uz/docs/3735818

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат органлари ва ташкилотларининг фаолияти очиклигини таъминлаш, шунингдек, жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишга доир кўшимча чора-тадбирлар тугрисида”ги 2021 йил 16 июндаги ПФ-6247- сонли Фармони 14-банди, https://lex.uz/docs/5459107.

3. Розиқов.И. “Жиноят ҳуқуқида жазо назариялари” мавзусидаги магистрлик диссертацияси, ТДЮУ. УДК 343(043.3)(575.1) Давлат аттестацияси комиссиясининг 19.07.2021 йилдаги қарори, Тошкент-2021 й.

4. Таджиханов У., Саидов А. Ҳуқуқий маданият назарияси: Дарслик. 2 томли. Т. 1. – Тошкент,с 1998.

5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси, https://www.lex.uz/acts/111453.

6. Олий суд Пленумининг 2021 йил 21 февралдаги “Суд муҳокамаси ошкоралигини ва судлар фаолиятига доир ахборот олиш ҳуқуқини таъминлаш тўғрисида”ги 04-сонли қарори. https://sud.uz/qaror/

7. Адлия вазирлиги, Жамоатчилик билан алоқалар бўлими, 11.05.2021. https://m.minjust.uz/uz/press-center/news/101954/