PDF

Kalit so‘zlar

bitim, institutsional mexanizm, hamjamiyat, shartnoma, tashkilot, turizm, O’zbekiston, Yevropa Ittifoqi.

Abstrakt

Maqola Yevropa Ittifoqi miqyosida turizm sohasini huquqiy jihatdan tartibga solinishi mexanizmlarining tahlilini ifoda etadi. Muallif Yevropa turizm huquqining ommaviy-huquqiy tomonlariga e’tibor qaratgan holda, bu boradagi mavjud shartnomalarning tavsifiga e’tibor qaratadi. Shuningdek, maqolada O’zbekiston Respublikasining Yevropa Ittifoqi bilan turizm sohasidagi shartnomaviy-huquqiy hamkorligining istiqbollari yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

PDF

Библиографические ссылки

1. Over 13 million people employed in tourism in EU. https://ec.europa.eu/eurostat/web/-products-eurostat-news/-/edn-20190306-1.

2. Ю.А. Хамова «Публично-правовые аспекты туризма в Европейском праве», автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Казань-2009. C.9.

3. Estol, J and Font, X (2016) European tourism policy: Its evolution and structure. Tourism Management, 52. 230 - 241. ISSN 0261-5177 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.06.007 P.3.

4. Договор о Европейском Союзе. Yevropa Ittifoqiga oid shartnomalar uchun qarang: https://eulaw.ru/treaties/teu/ .

5. The Treaty on the Establishment of the EUC from 1957 (Article 3 (i)).

6. Волков С.К., Попкова Е.Г. Единая политика Европейского союза в области туризма. Современная экономика: проблемы и решения. 2010. №9(9). С.8-16.

7. European Association of touristic agencies and tour operators. See: http://www.ectaa.org/en/detail_16.aspx (accessed 03.07.2020.)

8. Yunusov H.M., Yevropa Ittifoqi huquqi: Darslik. – 3-nashr. – Toshkent: JIDU, 2019. – B. 576-582.

9. Юнусов Ҳ.М., “Европа Иттифоқи ва Ўзбекистон Республикаси ўзаро алоқаларининг ҳуқуқий асослари”, монография. ЖИДУ, Т.-2009. Б.145.

10. Yevropa Ittifoqi - O'zbekiston hamkorlik qo'mitasining 17-yig'ilishi.https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/93309/node/93309_uz (10.02.2021).