PDF

Kalit so‘zlar

GATS (Xizmatlar savdosiga oid bosh kelishuv), JST (Jahon Savdo Tashkiloti), shartnoma, turizm, xizmatlar, O‘zbekiston.

Abstrakt

Maqolada Jahon savdo tashkilotining Xizmatlar savdosi bo‘yicha bosh kelishuvini (GATS) xalqaro huquqning shartnomaviy manbaalaridan biri sifatida tahlil etiladi. Muallif avvalo GATSning asosiy jihatlarini tahlil etgan holda, uning tartibga solish sohalaridan biri hisoblanmish turizm xizmatlari tavsifiga e’tibor qaratadi. Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasining mazkur tashkilotga a’zo bo‘lishi istiqbolda unga a’zolik masalalarini har tomonlama tahlil qilish zaruriyatini keltirib chiqaradi, bu esa mamlakatning jahon hamjamiyatiga yanada integratsiyalashuvida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, maqolada JSTga a’zo mamlakatlarning tajribasiga to‘xtalgan holda, turizm xizmatlarini tartibga solish, uning o‘ziga xos jihatlari tahlili hamda tashkilotga a’zolik sharoitida amalga oshirilishi lozim bo‘lgan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

PDF

Библиографические ссылки

The official site of WTO: // URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm.

Черняга А. Подходы к регулированию торговли услугами и инвестиций в региональных торговых соглашениях // Информационно-аналитический бюллетень «Мосты». 2014. Вып. 6.

Железнов Р.В. Принцип либерализации международной торговли услугами в международном торговом праве: Дис. канд. юрид. наук. Казань. 2017. С. 16.

The General Agreement on Trade in Services (GATS): objectives, coverage and disciplines// URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm.

Lanozska A. The World Trade Organization (WTO) and the accession process: testing the implementation of the multilateral trade agreements. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Dalhousie University Halifax, Nova Scotia. 2001. P.259.

Peter Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials. Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York. – 2005.P. 488 (528 / 777).

Азар В. Тур отрасли – самостоятельный орган управления. //Российская туристская газета. 1999. 26 сент.–3 окт. № 24. – С. 2.

Hong Zhang. The Impact on China’s Economy of Its Accession to the WTO: A Computable General Equilibrium (CGE) Analysis: Dissertation for Ph.D. in Economics. Northern Illinois University. USA, 2002. – P.105.

Зенкин И.И. Международно-правовое регулирование телекоммуникационных услуг в рамках ВТО. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2010. C.11.

Mirziyoyev, Shavkat. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. -416 bet.

Узбекистан на пути к ВТО: что делает страна для вступления в организацию. 14.03.2018. // URL: https://ru.sputniknews-uz.com/analytics/20180314/7709364/wto-uzbekistan-torgovlya.html

“O‘zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 06/02/2018. // URL: http://uzlidep.uz/uznews-of-uzbekistan/921.