PDF

Kalit so‘zlar

ўсимлик дунёси объектлари, давлат кадастри, мониторинг, табиий ресурс, ўсимликларни ҳисобга олиш.

Abstrakt

Мазкур мақолада ўсимлик дунёси объектлари маъурий тартиб-таомиллар, давлат кадастрининг ҳуқуқий мазмуни таҳлил қилинган. Шу билан бирга, ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастрининг юридик тавсифи, бошқа табиий ресурслар кадастридан фарқи қиёсий-ҳуқуқий метод орқали ифодаланган. Шунингдек, амалдаги қонунчилик ҳолати, олимларнинг илмий-назарий фикрлари, ушбу соҳадаги қонунчиликни такомиллаштириш масалалари атрофлича ўрганилган. Бундан ташқари ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастрига оид қонунчиликда мавжуд муаммолар ва уларнинг ечимлари тўғрисида муаллифлик хулосалари билдирилган

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон юридик энциклопедияси / Нашр учун масъул Р.А.Муҳитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир Н.Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2010. – Б. 236.

2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. / А.Мадвалиев таҳрири остида. 2-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 291.

3. Большая юридическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2008. – С. 241.

4. Словарь иностранных слов. – М., 2009. – С. 210.

5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.04.2018 й., 03/18/476/1087-сон, 25.07.2018 й., 03/18/487/1569-сон; 21.03.2019 й., 03/19/531/2799-сон

6. Р.С. Ташбаева Правовое регулирование ведения природных кадастров РУз. Авт.дисс.на соис.уч.степ.к.ю.н. – Тошкент, 2009, 9-б.

7. О.Турсунов Давлат ер кадастри тушунчасига доир мулоҳазалар // ТДЮИ Ахборотномаси. – Тошкент, 2009. – №3. – Б. 85-87.

8. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 38-сон, 440-модда; 2017 й., 37-сон, 978-модда

9. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.11.2018 й., 09/18/914/2164-сон

10. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 6-сон, 130-модда

11. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.06.2019 й., 09/19/484/3281-сон