ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ УЧУН ЎРНАТИЛГАН ТАҚИҚ ВА ЧЕКЛОВ МАСАЛАЛАРИ
PDF

Ключевые слова

давлат фуқаролик хизмати, манфаатлар тўқнашуви, коррупция, чеклов, тақиқ, давлат хизматчиси, мажбурият.

Аннотация

Мазкур мақолада давлат хизматчиси, унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, давлат хизматчиси фаолиятида тақиқ ва чеклов масалалари, уларнинг юридик табиати ҳамда коррупция ва манфаатлар тўқнашувини бартараф этишдаги аҳамияти Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги доирасида таҳлил қилинган. Давлат хизматчиларининг ишни ҳал қилишда иштирок этишини истисно қиладиган ҳолатлар бўйича фикрлар юритилган. Ўзбекистон Республикасининг турли тармоқ қонунчиликларида давлат хизматчиларига ўрнатилган тақиқ ва чеклов масалаларининг бугунги кундаги муаммолари, уларни бартараф этиш йўллари баён қилинган. Тақиқ ва чеклов масалалари бўйича миллий ва хорижий олимларнинг фикрлари ўрганилган, ривожланган хорижий мамлакатлар ҳуқуқ тизимининг мавзуга оид жиҳатлари таҳлил қилинган. Манфаатлар тўқнашувини олдини олиш мақсадида тақиқ ва чеклов институтини такомиллаштириш бўйига таклиф ва тавсиялар берилган.

PDF

Литература

1. Ноздрачев А. Правоограничения государственных служащих //Право и экономика. 1995. –№15. (Nozdrachev A. Legal restrictions on Public servants // Law and economics. 1995. –№ 15)

2. Мирбобоев Б., Ҳусанов О., Бегматов А. Ўзбекистонда давлат хизматини ташкил этишнинг ташкилий ҳуқуқий масалалари. “Академия” нашриёти, Тошкент, 2005 йил. (Mirboboev B., Husanov O., Begmatov A. Organizational and legal issues of the organization of Public service in Uzbekistan. Akademiya Publishing House, Tashkent, 2005)

3. Хожиев Э., Хожиев Т. Маъмурий ҳуқуқ. –Т.: “Фан ва технология”, 2008. (Khojiev E., Khojiev T. Administrative Law. –T.: , 2008)

4. Ўзбекистон Республикасининг “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги Қонуни, 1996 йил 26 декабрь, 337-I-сон (Law of the Republic of Uzbekistan “On Political Parties”, December 26, 1996, № 337-I)

5. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни, 2001 йил 29 август, 257-II-сон (Law of the Republic of Uzbekistan “On the Prosecutor's Office”, August 29, 2001, № 257-II)

6. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонунига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонуни, 2000 йил 14 декабрь, 162-II-сон (Law of the Republic of Uzbekistan “On Courts”, December 14, 2000, № 162-II)

7. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 6 мартдаги “Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш тақиқланган мансабдор шахсларнинг рўйхати тўғрисида”ги 103-сон қарори (Resolution of the Cabinet of Ministers under the President of the Republic of Uzbekistan № 103 of March 6, 1992 “On the list of officials prohibited from engaging in entrepreneurial activity”)

8. “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонуни, 2019 йил 10 декабрь, ЎРҚ-591-сон (Law of the Republic of Uzbekistan “On the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan”, December 10, 2019, № -591)

9. “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси, https://regulation.gov.uz/uz/document/18047 (Law project “On Public service”, https://regulation.gov.uz/uz/document/18047)

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 5 мартдаги “Мансабдор шахсларнинг хорижий мамлакатларга чиқиш тартибини такомиллаштириш чоралари тўғрисида”ги ПҚ-2142-сонли қарори (Order of the President of the Republic of Uzbekistan in March 5, 2014 №-2142 “On measures to improve the procedure for travel of officials abroad”)

11. Россия Федерациясининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Федерал Қонуни, 27.07.2004 № 79-ФЗ, https://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/ (Federal Law of Russian Federation “On Public service” 27.07.2004 № 79-ФЗ, https://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/)

12. Э.Т.Хожиев, Г.С.Исмаилова, М.А.Рахимова, Давлат хизмати: ўқув қўлланма – Т.: Baktria press, 2015. - 172 б. (E.T.Khojiev, G.S.Ismailova, M.A.Rakhimova, Public service: Handbook – Т.: Baktria press, 2015)