ЎЗБЕКИСТОНДА НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАР ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ
PDF

Ключевые слова

нодавлат нотижорат ташкилоти, фуқаролик жамияти, хайрия ташкилотлари, уюшма, “учинчи сектор”, касаба уюшмалари, фондлар, тадбиркорлар уюшмалари.

Аннотация

Мазкур мақолада Ўзбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотлари илк кўринишларининг вужудга келиши, ривожланишининг асосий тенденциялари, Ўзбекистонда мустақилликка қадар нодавлат нотижорат ташкилотлари ривожланишининг асосий хусусиятлари  ва мустақилликка эришилгандан сўнг нодавлат секторнинг ривожланиш тенденциялари баён қилинган. Унда аввало нодавлат нотижорат ташкилотларининг фуқаролик жамияти институтлари тизимидаги тутган ўрни ҳамда таҳлил қилинади. Сўнгра даврий нуқтаи назардан Ўзбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотлари илк кўринишлари сифатида хайрия ташкилотлари, хонликлар даврида ёш маърифатпарварлар ҳаракати, Собиқ иттифоқ давридаги турли уюшмаларнинг ўзига хос хусусиятлари ўрганилади. Мустақиллик даврида нодавлат нотижорат ташкилотлари соҳасидаги ислоҳотлар тарихий босқичларга бўлиниб таҳлил қилинади. Тадқиқотлар натижасида олинган билим ва кўникмалар асосида фуқаролик жамияти институтлари ва “учинчи сектор”ни такомиллаштириш бўйича таклифлар берилади.

PDF

Литература

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: А.Қодирий ном. Халқ мероси нашриёти.1993. – Б.18-19. (Abu Nasr Farabi. Treatise on the views of the residents of the virtuous city. Tashkent: Publishing house "National heritage" named after Kadyri. 1993. – Р. 18-19.).

2. Джери Дж.,Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. Том 1. –Москва, 1999. – С.508. (Jerry J., Jerry J. Large explanatory sociological dictionary. Volume 1. – M., 1999. – Р. 508.).

3. Cernea M. M. (1988). Non-governmental organizations and local development, world bank discussion papers. Washington, DC: World Bank.

4. Morris-Suzuki T. (2000). For and against NGOs. New Left Review, March/April, 63–84.

5. Холманова Д.Р. Ўзбекистон Республикасида нодавлат нотижорат ташкилотларнинг жамоат бирлашмалари тизимидаги ўрни. Юрид. фан. ном.... дис. ТДЮУ, Тошкент, 2012. http://diss.natlib.uz/ru-RU/ResearchWork/OnlineView/37583 (Xolmanova D.R. The role of non-governmental non-profit organizations in the system of public associations in the Republic of Uzbekistan. Disser. cand. of jur. sciences. TSUL, Tashkent, 2012.).

6. Садыков Н., Котова Л. Неправительcтвенные организации – основа гражданского общества создаваемого в Узбекистане – Ташкент. 2000 (Sadykov N., Kotova L. Non-governmental organizations - the basis of civil society created in Uzbekistan. – Т., 2000.).

7. Якубов Қ.К. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошида Хива хонлигида вақф институти (тарихий-манбашунослик таҳлили). Тарих фан. б. фал. док. ном.... дис. Тарих институти, Тошкент, 2018. http://library.ziyonet.uz/ru/book/download/94686 (Yakubov Q.K. The second half of the XIX century - the institute of waqf in the Khiva khanate in the early XX century (historical-source analysis) doct. disser. in phil. of hist. The Institute of History. – Т., 2018.).

8. Туркестан в начале XX века: к истории истоков национальной независимоти // Коллектив авт.: Р.М. Абдуллаев, С.С. Агзамходжаев, И.А.Алимов ва бошқ. – Т.: «Шарқ» 2000. –672 с. (Turkestan at the beginning of the 20th century: to the history of the origins of national independence // Collective auth .: R.M. Abdullaev, S.S. Agzamkhodjaev, I.A. Alimov. – Т., 2000. – 672 р.).

9. Давлет-Юсупов М.Х. Союз “Кошчи” и его роль в укреплении советской власти в Туркестане (1919-1924 гг. ). – Т., 1953. – С.28. (Davlet-Yusupov M.Kh. The Koshchi Union and its role in strengthening Soviet power in Turkestan (1919-1924). – Т., 1953. – Р. 28.).

10. Ўзбекистон тарихи. – Т., “ЎЗАЖБНТ” Маркази, 2003. – 456 б. (History of Uzbekistan. T., “UZAJBNT” Center. – Т., 2003. – 456 р.).

11. http://nodussr.ru/konstituciya-uzbekskoj-ssr.

12. Ш.Назаров. Конституция ва жамоат бирлашмалари. /Масъул муҳаррир юридик фанлар доктори, профессор А.Х.Саидов. –Тошкент: ТДЮИ, 2012. – 30 б. (Sh.Nazarov. Constitution and public associations. / Editor-in-Chief Doctor of Law, Professor A.Kh. Saidov. – Т., 2012. – 30 р.).

13. Якубов Ш. Давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмлари / Монография. – Т., 2018 – 206 б. (Yakubov Sh. Legal mechanisms of cooperation between state and civil society institutions / Monograph. – Т., 2018. – 206 р.).

14. Фуқаролик жамияти асослари: ўқув қўлланма/ А. Жалилов, Ў. Мухамадиев, Қ. Жўраев. – Тошкент, 2015. – 264 б. (Fundamentals of Civil Society: Textbook / A. Jalilov, U. Muhamadiev, Q. Juraev. – Т., 2015. – 264 р.).

15. Моховикова М.Н. Взаимодействие государства и негосударственных некоммерческих организаций в Узбекистане. Автореф. дис. ... канд. полит. наук. – Москва, 2016. – С. 26-27. (Mokhovikova M.N. The interaction of the state and non-governmental non-profit organizations in Uzbekistan. – М., 2016. – Р. 26-27.).

16. Маҳмудов З. Фуқаролик жамиятининг муҳим бўғини. Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги расмий веб сайти / http://uza.uz/oz/society/fu-arolik-zhamiyatining-mu-im-b-ini-26-06-2015 (Mahmudov Z. An important link in civil society.).

17. Эшбоев Р. Нодавлат нотижорат ташкилотларига берилган имтиёзлар. Адолат газетаси расмий веб-сайти https://adolatgzt.uz/news_latest/glavnaya-novosty/4755 (Eshboev R. Privileges provided to non-governmental non-profit organizations.).