АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ ТАШКИЛИЙ- ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ
PDF

Ключевые слова

аудитор, аудиторлик фаолияти, аудиторлик ташкилоти, тадбиркорлик субъектлари, аудиторлик хизматлари, аудиторнинг малака сертификати, аудиторлик фаолиятини лицензиялаш.

Аннотация

Мақолада мамлакатимиз мустақилликка эришгандан кейин ўтган йилларда аудитнинг норматив-ҳуқуқий ва услубий базаси ўрганилган ва аудиторлик фаолиятининг янада ривожланишига, бошқаришга оид қарорларни қабул қилиш ва корпоратив бошқарув сифатини ошириш учун аудиторлик хизматларининг аҳамиятини оширишга тўсқинлик қилаётган соҳада қатор муаммолар ва камчиликлар таҳлил этилган. Шу муносабат билан аудиторлик фаолиятини олиб бориш ҳамда аудиторлик ташкилиотини ташкил қилиш билан боғлиқ нормаларга жаҳон тажрибасини ўрганган ҳолда тегишли ҳулосалар берилган.

PDF

Литература

1. Булгакова Л. И. Правовые вопросы организации и осуществления аудиторской деятельности в Российской Федерации: Автореф дис... канд. Юрид. наук -М.: 2008 -30 с. // Синельникова Н А. Государственное peгулирование аудиторской деятельности: Дис.... канд. юрид. наук-Саратов: 2004.-152 с. // Чумаков А.А. Гражданско- правовое регулирование договора на оказание аудиторских услуг: Дис... канд. юрид. наук -М 2005 -172 с. // Чирков А А Гражданско-правовое регулирование деятельности исполнителя ( аудитора) по договору об оказании аудиторских услун Дис. канд. юрид наук -Белгород: 2006 -159 с (Bulgakov. Legal issues of organization and implementation of audit activities in the Russian Federation. Abstract dissertation, candidate of Legal Sciences-Moscow: 2008 -30 page // Sinelnikova N. A. State regulation of audit activity: Dissertation of the candidate of legal Sciences-Saratov: 2004. -152 p. // Chumakov A. A. Civil law regulation of the contract for the provision of audit services Dissertation candidate of law - Moscow 2005 -172 p. // Chirkov A. Civil law regulation of the performer ( auditor) under the contract for the provision of audit services dissertation candidate of law-Belgorod: 2006 -159 p.)

2. Рўзиназаров Ш. Тадбиркорлик ҳуқуқи.-Тошкент “Консаудитин-форм”,2002.-250б. (Ro’zinazarov SH. Business law.-Tashkent:2002-250p.)

3. Маматов З.Т. Хўжалик юритувчи субъектларда молиявий ҳисобот аудитини ўтказишни такомиллаштириш масалалари. Дис. Иқтисод фанлари доктори.-Тошкент:2005. -69б (Mamatov Z. T. Issues of improving the audit of financial statements of economic entities. Dissertation of the Candidate of economic Sciences, - Tashkent: 2005. - 69 p)

4. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 26 майдаги “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Янги таҳрирлаги Қонуни – Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2000 й., 5-6-сон, 2-модда (New editorial Law of the Republic of Uzbekistan”On audit activity " dated may 26, 2000-statements of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 2000, 5-6-part, article 2)

5. Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрдаги “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонун – Ўзбекистоннинг янги қонунлари. №7 - Тошкент: Адолат, 1993. - Б 42 (The law of the Republic of Uzbekistan of December 9, 1992 “on auditing " – new laws of Uzbekistan. №. 7-Tashkent: Adolat, 1993. - 42 p)

6. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 26 майдаги “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Янги таҳрирдаги Қонуни – Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2000 й., 5-6-сон, 149-модда (New editorial Law of the Republic of Uzbekistan "on audit activity" dated may 26, 2000-Gazette of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 2000, 5-6-part, article 149)

7. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 26 майдаги “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Янги таҳрирлаги Қонуни – Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2000 й., 5-6-сон, 17-модда ( New editorial Law of the Republic of Uzbekistan "on audit activity" dated may 26, 2000-Gazette of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 2000, 5-6-part, article 17)

8. Х.Х.Сайдивалиева. Аудиторлик фаолиятини шартномавий хукукий тартибга солиш. // Масъул мухаррир: юридик фанлар доктори, профессор Р.Ж.Рузиев. -Тошкент: “YANGI NASHR”, 2012.-176 б. (H. H. Saidvaliev. Achievement of the audit's contractual and legal goal. // Editor-in-chief: doctor of law, Professor R. J. Ruziev. - Tashkent: “YANGI NASHR”, 2012. -176 p.)

9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 мартдаги 218-сон қарори билан тасдиқланган “Аудиторлик фаолиятини лицензиялаш тартиби тўғрисида”ги Низом– Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 14.03.2019 й., 09/19/218/3766-сон (The national information base of legislation "on the procedure for licensing audit activities" was approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated March 13, 2019 №. 218 14.03.2019., 09/19/218/3766-issue)

10. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2018 йил 14 ноябрдаги 144-сон буйруғи билан тасдиқланган “Аудитор малака сертификатини бериш тартиби тўғрисида”ги Низом – Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 22.12.2018 й (Regulation “on the procedure for issuing the auditor's qualification certificate", approved by order of the Minister of Finance of the Republic of Uzbekistan dated №vember 14, 2018 №. 144-national database of legislation, 22.12.2018)

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3946-сонли – Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.09.2018 й., 07/18/3946/1955-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 19, 2018 №. PP-3946 “on measures for further development of audit activities in the Republic of Uzbekistan” - national database of legislation, 20.09.2018, 07/18/3946/1955-part)