PDF

Kalit so‘zlar

kiyimlardagi izlar va shikastlanishlar, kiyim izlari, hajmiy (botiq) va sirtiy (yuzaki) izlar, tushgan qatlamli va ko‘chgan-qatlamli izlar, bosim izlari va sirpanish izlari, statik va dinamik izlar, izlarni aniqlash va qayd etish uslublari, sud-trasologik ekspertizasi, kiyim izlarining hosil bo‘lish mexanizmi, ko‘rinadigan izlar, ko‘rinmaydigan izlar, mato izlarini dastlabki tadqiqotlari, mato izlarining umumiy va xususiy belgilari, mato izlarini kriminalistik tavsiflash.

Abstrakt

Maqolada kiyimlardagi izlar va mavjud shikastlanishlar tadqiqotlarining sud-tergov organlari faoliyatidagi ahamiyati, kiyimlar izlari va ularning belgilari, ushbu izlarni aniqlash va qayd etish xususiyatlari masalalari o‘rganilgan. Hodisa sodir bo‘lgan joyda aniqlanishi mumkin bo‘lgan kiyim matosining izlarining turlari, bu kabi izlarning hosil bo‘lish mexanizmlari, bu kabi izlarni aniqlash, qayd etish va olish uslub va usullari yoritilgan. Mato izlarini dastlabki tadqiqotlari va bu kabi tadqiqotlarning maqsadi hamda vazifalari, ushbu jarayonda uchrab turadigan muammolar o‘rganilgan. Tergov va ekspertlik amaliyotining tahlillari hamda kriminalist-olimlarning nazariy fikrlariga asoslanib, mato izlarini kriminalistik tavsiflashning tartibi taklif qilingan.

PDF

Библиографические ссылки

Trasologik ekspertiza / Darslik. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 323 b.

Железняк А.С. Основы криминалистической техники: Учебное пособие. – М., 2007. – 190 с.

Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко. – М., 2006. – 748 с.

Долгинов С.Д. Осмотр места происшествия: уч. пособие в 2 ч/ С.Д. Долгинов. – Пермь, 2016. – Ч.2: «Следы на месте происшествия». – 364 с.

Кузнецов А.В. Осмотр места происшествия. – Иркутск, 1998. – С.60.