АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ИЖРОИЯ ОРГАНИ: БОШҚАРУВ ВА РАҲБАРЛИКНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ
PDF

Ключевые слова

корпоратив бошқарув, акциядорларнинг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши, ижроия органи, бошқарув, директор, фидуциар, ҳисобдорлик.

Аннотация

Ушбу мақолада акциядорлик жамиятларининг бошқарув органлари, хусусан акциядорлик жамияти ижроия органи, унинг мазмуни, корпоратив бошқарувдаги ўрни, яккабошчилик асосидаги ижро органи (директор), жамиятнинг коллегиал ижро органи (бошқарув, дирекция), уларни шакллантириш тартиби, улар билан тузиладиган шартномалар, хусусан ижроия органи функцияларини амалга оширувчи тижорат ташкилотлар билан шартномалар тузиш, ижроия органининг ваколатлари, уларнинг акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига ҳисобдорлиги, уларнинг жавобгарлиги, жавобгарлик доираси, корпоратив бошқарув бўйича қонунчиликка киритилган охирги ўзгаришлар таҳлили, корпоратив бошқарув, жумладан, ижроия органи негизини ташкил этувчи назариялар ҳамда ривожланган мамлакатлар қонунчилиги қиёсий-ҳуқуқий таҳлили олиб борилиб, мавжуд тенденциялар аниқланган ва қонундаги бўшлиқлар, қарама-қаршиликлар очиб берилган ҳамда ушбу қонунчиликдаги камчиликларни бартараф этиш ва такомиллаштириш бўйича таклифлар илгари сурилган.

PDF

Литература

1.Ribstein L. E. The Structure of the Fiduciary Relationship. -2003. // URL: https://www.researchgate.net/publication/228231580_The_Structure_of_the_Fiduciary_Relationship

2.Kaplan, Steven N, 1994. "Top Executive Rewards and Firm Performance: A Comparison of Japan and the United States," Journal of Political Economy, University of Chicago Press, vol. 102(3), pages 510-546, June. // URL: https://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v102y1994i3p510-46.html

3.Martynova M. and Renneboog L. “Evidence on the international evolution and convergence of corporate governance regulations”, Journal of Corporate Finance, 2011.

4.Roe M.J. Strong managers, Weak Owners: The Political Roots of American Corporate Finance. – Princeton: Princeton University Press, 2006.

5.Charles W. L., Jones T.M. Stakeholder Agency Theory // Journal of Management Studies. -1992. –No29.-P.131-154. // URL: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00657.x

6.Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Қонун. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.01.2020 й., 03/20/603/0071-сон. https://lex.uz/docs/2382409

7.Корпоративное управление: владельцы, директора и наемные работники акционерного общества [Текст] / Под ред. М. Хесселя. - Москва: Джон Уайли энд Санз, 1996. - 237, [3] с. - (Малая библиотека современного делового человека). - ISBN 5-88182-031-2 : Б. ц.

8.Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 20 мартда қабул қилинган “Мамлакатда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ги Қонуни. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 21.03.2019 й., 03/19/531/2799-сон. // URL: https://lex.uz/docs/4249868

9.Осокинаг. Косвенные иски: реальность или функция // Хозяйство и право. -2010. - №1.

10.Гулямов С. С. ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА //Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования. – 2018. – С. 96-99

11.Гулямов C.C. Корпоратив бошқарувнинг ҳуқуқий муаммолари: назария ва амалиёт. Монография. Иккинчи нашр – Т.: ТДЮУ, 2017 йил. 390 б.