PDF

Kalit so‘zlar

айблилик, жавобгарлик, жавобгарликдан озод қилиш, жиноят ишини тугатиш, реабилитация, жиноят ишини реабилитация қилинмайдиган асослар бўйича тугатиш, жавобгарликка тортиш муддати.

Abstrakt

Мазкур мақолада суд-ҳуқуқ ислоҳотларини амалга ошириш босқичида жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилик нормалари асосида жавобгарликка тортиш муддатининг ўтиб кетганлиги муносабати билан жиноят учун жавобгарликдан озод қилиш институти, ушбу асос бўйича жиноят ишини тугатиш тартиби, шартлари ва уни қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари ўрганилди. Шу билан бирга, ушбу мақолада жавобгарликка тортиш муддати ўтиб кетганлиги муносабати билан жиноят ишини тугатишда юзага келиши мумкин бўлган айрим муаммолар ва уларнинг ечими юзасидан илмий асослантирилган фикр ва мулоҳазалар берилди. Таҳлил натижалари юзасидан, айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш асоси сифатида муддат ўтиб кетганлиги сабабли жиноят ишини тугатиш тартибини такомиллаштириш бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 14 майдаги ПҚ–3723-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.05.2018 й., 07/18/3723/1225-сон. (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to radically improve the system of criminal and criminal procedure legislation” dated May 14, 2018 № 3723. The book of information of Supreme Council of Republic of Uzbekistan. 15.05.2018 y., 07/18/3723/1225). https://lex.uz/uz/docs/3735818.

2. Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм/М.Рустамбаев. – Тошкент: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. – 586-бет. (Rustambaev M.H. Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General part / M.Rustambaev. - Tashkent: “Legal literature publish”, 2021. – P. 586).

3. Махмудов C. Айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатишнинг айрим жиҳатлари //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 6. – С. 110-115. (Махмудов C. Some aspects of the termination of a criminal case without solving culpability issue Lawyer Herald. – 2020. – Т. 1. – №. 6. – С. 110-115). file://C:/Users/avt/Downloads/150.

4. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 2. Жазо ҳақида таълимот. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. – 162 бет. (Rustambaev M.Kh. The course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. A common part. Volume 2. The doctrine of punishment. Textbook for universities. 2nd edition, supplemented and revised – T .: Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. – P. 162).

5. Борисова В.Д. Проблемы сроков давности уголовного преследования в условиях современной правоприменительной практики. Право. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2017, № 2, С. 109. https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-srokov-davnosti-ugolovnogo-presledovaniya-v-usloviyah-sovremennoy-pravoprimenitelnoy-praktiki.

6. Абдурасулова Қ.Р., Ташпувлатов А.И. Моддий ва процессуал ҳуқуқнинг ўзаро алоқадорлиги (жиноят ҳуқуқи ва жиноят-процессуал ҳуқуқи мисолида) // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 6 (2021) Б. 43-50. (Abdurasulova Q., Toshpulatov A. The relationship of substantive and procedural law (on the example of Criminal law and Criminal Procedural law) // Lawyer Herald. № 6 (2021) Б. 43-50.

7. Махмудов С. А. TERMINATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN CRIMINAL PROCEDURE //Conferences. – 2021. – Т. 1. – №. 1. https://www.conferences.uz/index.php/conferences/article/view/48.

8. Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм/М.Рустамбаев. – Тошкент: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. – 588-бет. (Rustambaev M.H. Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General part / M.Rustambaev. - Tashkent: “Legal literature publish”, 2021. - p. 588).

9. Makhmudov S.A. TO TAKE INTO ACCOUNT MITIGATING CIRCUMSTANCES WHEN IMPOSING PUNISHMENT AS ONE OF THE CRITERIA FOR IMPOSING A FAIR PENALTY //Прогрессивные технологии в мировом научном пространстве. – 2020. – С. 154-158. https://www.researchgate.net/publication/348297964.

10. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги 1-сон “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қарори. (Paragraph 12 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated February 3, 2006, № 1 “About practice of imposition of punishment by courts”. // Collection. Page 226) https://lex.uz/uz/docs/111453.

11. “Ҳарбий жиноятлар ва инсониятга қарши жиноятларга нисбатан муддати ўтганлик қоидаси қўлланилмаслиги тўғрисида”ги Конвенция (БМТ Бош Ассамблеясининг 1968 йил қабул қилинган ва 1970 йил 11 ноябрда кучга кирган 2391 (XXII)-сонли Резолюциясига мувофиқ, имзолаш, ратификация қилиш ва қўшилишга очиқ, деб эълон қилинган).

12. “Апартеид жиноятининг олдини олиш ва унинг учун жазо белгилаш тўғрисида”ги 1973 йил 30 ноябрдаги Конвенция (1976 йил 18 июлда кучга кирган).

13. “Геноцид жиноятининг олдини олиш ва унинг учун жазо белгилаш тўғрисида”ги Конвенция (БМТ Бош Ассамблеясининг 260 А (III)-сонли Резолюцияси билан 1948 йил 9 декабрда қабул қилинган, 1961 йил 12 январда кучга кирган, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1999 йил 20 августдаги 835-1-сон қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси қўшилган). https://lex.uz/uz/docs/2606731?query.

14. Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм/М.Рустамбаев. – Тошкент: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. – 593-бет. (Rustambaev M.H. Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General part / M.Rustambaev. - Tashkent: “Legal literature publish”, 2021. - P. 593).

15. Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳ. [Қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи нашр] умумий қисм // М.Рустамбоев. – Тошкент.: “Адолат”, 2016. – 463-бет. (Rustambaev M.H. Commentary to the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. [Revised and supplemented second edition] General part // M.Rustamboev. - Tashkent .: “Adolat”, 2016. – P 463). https://drive.google.com/file/d/1Vdl7uZ4s5xDEz7oWhXM9RVDDQagfemHn/view.

16. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 19. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527.

17. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252.