PDF (Русский)

Kalit so‘zlar

inson huquqlari, inson huquqlarini himoya qilish, sud nazorati, sud hokimiyati tamoyillari, ma'muriy adolat.

Abstrakt

Maqolada “inson huquqlari va inson huquqlarini himoya qilish” tushunchasi yoritilgan, bunda qonun ustuvorligini ta’minlash, huquq va erkinliklarning buzilishdan himoya qilishda sud nazorati, ya’ni ma’muriy odil sudlov muhim o‘ringa egaligiga e’tibor qaratilgan. Shu bilan birga, sud ishlarini yuritishning faqat qonunga bo‘ysunish, oshkoralik, tortishuv jarayoni, ishning barcha holatlarini tekshirish, jarayon ishtirokchilariga berilgan huquqiy kafolatlar va boshqa demokratik tamoyillar ma’muriy sud ishlarini yuritishning umume’tirof etilgan ustunliklaridir. Ushbu maqolaning maqsadi davlat boshqaruvi organlari, mansabdor shaxslar, davlat xizmatchilarining hatti-harakatlari, qarorlari ustidan shikoyat qilish orqali fuqarolarning huquqlarini amalga oshirish kafolati bo‘lgan Qozog‘iston Respublikasi va O‘zbekiston Respublikasida ma’muriy odil sudlov tamoyillarini o‘rganish va taqqoslashdan iborat. Qozog‘istonda ma’muriy adliya tizimi 2021-yil 1-iyuldan boshlab faoliyat ko‘rsatayotganligi sababli, bizni O‘zbekiston ma’muriy adliyasining sud nazorati tajribasi, xususan, ushbu sud protsesslari tamoyillarining samaradorligi qiziqtiradi.

PDF (Русский)

Библиографические ссылки

1. Права человека: учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. —3-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 512 с.

2. Журсимбаев С.К. Права человека в международных актах и Конституции Казахстана.  Астана, 1998.

3. Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан: академический курс / Г. Сапаргалиев. - 3-е изд., доп. – Алматы: Жеті Жарғы, 2014. – 544 с.

4. Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве // URL: https://lex.uz/docs/3527365

5. Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI (с изменениями и дополнениями на 03.08.2022 г.) – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35132264&show_di=1

6. Смаилов А. О важном аспекте АППК – административная юстиция/ статья – сайт Алматинский областной суд, 2021. URL: https://alm.sud.kz/rus/news/o-vazhnom-aspekte-appk-administrativnaya-yusticiya