PDF

Kalit so‘zlar

Jamoaviy intellektual mulk, an’anaviy bilimlar, genetik resurslar, geografik ko‘rsatkichlar, iqtisodiy foyda, ma’naviy burch.

Abstrakt

Maqolada intellektual mulk, uning jahon iqtisodiyotida tutgan o‘rni xususida so‘z yuritilgan. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ijodiy faoliyat erkinligi va intellektual mulkning qonun bilan muhofaza qilinishi kafolatlari belgilanganligiga to‘xtalingan. Shuningdek, an’anaviy bilimlar shaklidagi jamoaviy intellektual mulk, ularni huquqiy tartibga solishning ayrim masalalari bayon etilgan. An’anaviy bilimlar tushunchasi, turlari, tartibga solish modellari hamda mazkur sohadagi ilmiy-yondashuvlar yoritilgan. Ushbu bilimlarni tartibga solish bo‘yicha xalqaro va xorijiy davlatlar qonunchiligidan misollar keltirib o‘tilgan. Milliy huquqni qo‘llash amaliyotida kuzatilayotgan ayrim keyslar misolida an’anaviy bilimlarni milliy qonunchilikda tartibga solish istiqbollarini ochib berishga harakat qilingan. Bunda xalqaro va xorijiy amaliyotda mavjud huquqiy tartib solish modellari hamda qonunchilik shakllaridan qaysi birini tanlash maqsadga muvofiqligi yuzasidan fikrlar bildirib o‘tilgan.

PDF

Библиографические ссылки

Кабышев С. В. Интеллектуальная собственность в системе конституционного строя: сравнительный анализ. Актуальные проблемы российского права. 2017. № 9 (82) сентябрь. DOI: 10.17803/1994-1471.2017.82.9.141-146. Стр. 142

Г.Н. Андреева. Конституционные основы права интеллектуальной собственности в зарубежных странах. Право интеллектуальной собственности: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. предпринимательского права; Отв. ред. Афанасьева Е.Г. – М., 2017. – С. 9–20.

Moreno L.X. La cultura en la Constitución de 1999 (República Bolivariana de Venezuela). – México, 2015. – P. 103.

Конституция Эквадора 2008 (ред. 2011) // URL: https://www.constituteproject.org/constitution/ Ecuador_2011?lang=en.

Bogdandy А. Von. Us Constitutional Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador // Revista Derecho del Estado 34, 3-50 (2015). URL: http://www.redalyc.org/ pdf/3376/337640285001.pdf

Текст решения С-1051/12 от декабря 2012 г. // URL: www.corteconstitutional.gov.co; www.grain.org

Boyle J. et al. Shamans, software, and spleens: Law and the construction of the information society. Harvard University Press, 2009.

“O‘zbekiston Respublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (10.04.2020 yildagi PQ-4668-son) // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.07.2023-y., 06/23/107/0441-son.

Traditional Knowledge and Intellectual Property. Background Brief No. 1. WIPO publication, 2023. // URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2023-5-1-en-traditional-knowledge-and-intellectual-property.pdf.

Gervais D. J. Spiritual But Not Intellectual-The Protection of Sacred Intangible Traditional Knowledge // Cardozo Journal of International & Comparative Law. 2003.

Curci J. The protection of biodiversity and traditional knowledge in international law of intellectual property. Cambridge University Press, 2010. №. 12.

Okediji R. Traditional knowledge and the public domain // Centre for International Governance Innovation Papers. 2018. №. 176.

Bhukta A. Legal Protection for Traditional Knowledge: Towards a New Law for Indigenous Intellectual Property. – Emerald Group Publishing, 2020.

Anderson J. Indigenous/traditional knowledge and intellectual property // Durham, NC: Duke University School of Law. 2010.

Президент интеллектуал мулк муҳофазаси бўйича йиғилиш ўтказди. URL: https://www.gazeta.uz/uz/2020/10/12/intellectual-property/.

G‘ijduvon hokimi patentlangan shashlikni tayyorlash uchun hokimlikdan ruxsat olish va to‘lov qilish kerakligini aytdi. Vazirlik buni rad etdi // https://kun.uz/uz/news/2023/08/30/gijduvon-hokimi-patentlangan-shashlikni-tayyorlash-uchun-hokimlikdan-ruxsat-olish-va-tolov-qilish-kerakligini-aytdi-vazirlik-buni-rad-etdi.

Zo‘r kabobning siri: amirlar zamonidan buyon kabobpazlik qilayotgan sulola vakillari bilan suhbat // URL: https://kun.uz/uz/news/2022/12/25/zor-kabobning-siri-amirlar-zamonidan-buyon-kabobpazlik-qilayotgan-sulola-vakillari-bilan-suhbat.

Johnsson D. Z. The Branding of Traditional Cultural Expressions: To Whose Benefit? // Drahos P. and S. Frankel (eds.) Indigenous People’s Innovation: Intellectual Property Pathways to Development. 2012.

Gervais D. Traditional innovation and the ongoing debate on the protection of geographical indications // Indigenous Peoples’ Innovation: Intellectual Property Pathways to Development. 2012.