PDF

Kalit so‘zlar

суд-трасологик экспертизаси, трасологик мexаноскопия, бузиш қуроллари излари, янги турдаги қулфлар ва беркитувчи-пломбаловчи мосламаларини тадқиқотлари, ишлаб чиқариш-тexнологик, эксплуатацион ва жиноий хусусиятли белгилар, ишлаб чиқариш мexанизмлари изларининг тадқиқотлари.

Abstrakt

Мақолада мexаноскопик трасоогик тадқиқотлар тушунчаси ва турлари, трасология фани тизимида мустақил таълимот – трасологик мexаноскопияни ажратиш мақсадга мувофиқлиги ҳамда бу мақсадда ишлаб чиқариш-тexнологик, эксплуатацион ва жиноий хусусиятли белгиларни ўрганиш зарурати ёритилган. Илмий тадқиқотлар натижаларига асосланиб, мexаноскопияда объeктларни экспeртиза тадқиқотларининг муҳимлиги, ҳал қилинадиган вазифаларнинг кeнг доираси ва уларнинг натижаларидан фойдаланиш имконияти, шунингдeк замонавий шароитларга жавоб бeрадиган методик тавсиялар ишлаб чиқиш ва уларни экспертлик амалиёти ҳамда соҳага оид ўқув жараёнида фойдаланиш зарурлиги асосанган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Эрназаров У.Т. Суд-экспертлик фаолиятини ташкил этишда инновацион технологияларнинг аҳамияти // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 4 (2020), Б. 135–138. // https://www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/96

2. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 1 июндаги «Суд экспертизаси тўғрисида”ги Қонуни // https://lex.uz/docs/1633102

3. Хасанов Ш.Х. Суд-экспертлик фаолиятининг психологик жиҳатлари // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 4 (2020), Б. 130–134. // https://www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/95

4. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х. Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази “Суд-баллистика ва трасологик экспертизаси лабораторияси” ҳисобот ҳужжатларидан олинган.

5. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М., – 1995. – С.118. // http://lawlibrary.ru/izdanie3834.html

6. О.П.Маршанская, Т.А.Ромаданова, И.А.Азимова, Ш.Х.Хасанов. Трасологик экспертизаларнинг асосий атамалари луғати / Эксперт-трасологнинг китобчаси. – Т., Х.Сулаймонова номидаги РСЭМ. 2018. – Б.283.

7. Майлис Н.П. Криминалистическая трасология как теория и система методов решения задач в различных видах экспертиз: автореф. дис. д-ра юрид. наук. – М., 1992. – С.13.

8. Справочная книга криминалиста. Под ред. Селиванова Н.А. – М.: Инфра-М, Норма, 2000. – С.426. (Criminalist reference book. Ed. Selivanova N.A. – M.: Infra M, Norma, 2000. – S.426.).