“ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD”

                “ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD” ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журналининг 2020 йил 4 сони нашр этилди.

              Ушбу электрон журнал Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан тавсия этилган юридик фанлари буйича илмий даражаларга талабгорларнинг диссертация ишлари юзасидан диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган. 

To'liq son
PDF

МАҚОЛАЛАР

Олим ФАЙЗИЕВ
7-12
ФУҚАРОЛАРНИНГ МУРОЖААТ ҚИЛИШ МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШ ҲАМДА МАСЪУЛ ХОДИМЛАРНИ ЎҚИТИШ – АЙРИМ ТИЗИМЛИ МУАММОЛАРГА ЕЧИМ СИФАТИДА
PDF
Азизжон ХУЖАНАЗАРОВ
13-17
ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ЛОЙИҲАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШДА АДЛИЯ ОРГАНЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ
PDF
Журабой ТОШҚУЛОВ
18-28
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ВИЖДОН ЭРКИНЛИГИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИ
PDF
Эркин САБИРОВ
29-37
СУДЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ БОРАСИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИК МАСАЛАЛАРИ
PDF
Джахoнгир ЮЛДАШЕВ
38-43
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА БОЛАНИНГ ФУҚАРОЛИГИ БИЛАН БОҒЛИҚ МАСАЛАЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Давурхон НОДИРОВ
44-49
ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
PDF
Жамшид ХАТАМОВ
50-54
БОЖХОНА МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ШАКЛЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ
PDF (Русский)
Омонбой ОКЮЛОВ
55-64
СУД ВА ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ АМАЛИЁТИДА АДОЛАТ, ИНСОФЛИЛИК, ОҚИЛОНАЛИК ТАМОЙИЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ
PDF
Анвар РАҲМАТОВ
65-70
СПОРТ ТАДБИРЛАРИ ТАШКИЛ ЭТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ МУНОСАБАТЛАРНИ ШАРТНОМАВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Шухрат РУЗИНАЗАРОВ, Лилия АЧИЛОВА
71-75
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШИ
PDF (Русский)
Сохибжон ҒАЙБУЛЛАЕВ
76-82
ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИДА ТАЪМИНЛОВЧИ БИТИМЛАР
PDF
Дониёр РАХИМОВ
83-88
ТОВАР НЕУСТОЙКАСИ: ЦИВИЛИСТИК ТАФАККУР ВА ҚОНУНЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ
PDF
Хуршиджон АБДУҒАНИЕВ
89-94
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТОВАР БЕЛГИЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ СОҲАСИДА ҚОНУНЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
PDF
Раъно ХУСАИНОВА
95-102
ЎЗБЕКИCТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА СОҲАСИНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ
PDF (English)
Хосиятхон АБДУРАХМОНОВА
103-108
ИҚТИСОДИЁТ СОҲАСИДА КОЛЛИЗИОН МУАММОЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ПРОЦЕССУАЛ КОДЕКСИ РОЛИ
PDF
Хожимурод ОДИЛҚОРИЕВ, Шахноза ГАНИБАЕВА
109-116
МЕДИАЦИЯ ИНСТИТУТИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШГА ОИД МУҲИМ ҚАДАМ: ХОРИЖИЙ ВА МИЛЛИЙ ТАЖРИБА
PDF
Мирёқуб РАХИМОВ
117-122
COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ШАРОИТИДА ХОДИМЛАР МЕҲНАТ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Вахобжон КАРИМОВ
123-129
“ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИ” ФАНИ ПРЕДМЕТИ, ВАЗИФАЛАРИ ВА УНИНГ ЮРИСТЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ
PDF
Шавкатбек ХАСАНОВ
130-134
СУД-ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Улуғмурод ЭРНАЗАРОВ
135-138
СУД-ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ
PDF
Фируза ХАМДАМОВА
139-143
РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ХАЛҚАРО ҲУҚУҚНИНГ РИВОЖЛАНИШИ
PDF (Русский)
Гулнора ИШАНХАНОВА
144-152
ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ ВА МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИКДА БОЛА ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ
PDF (Русский)
Луқмонжон ИСОҚОВ
153-160
МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МОДЕЛЛАРИ
PDF
Гулнора ХУДАЙБЕРДИЕВА
161-166
ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАРНИНГ МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ ВА ТУРДОШ ҲУҚУҚЛАР СОҲАСИДАГИ ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ ФАОЛИЯТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Бобир ТУРДИЕВ
167-173
“ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТ”НИ ҚИСҚАРТИРИШ ВА УНГА ҚАРШИ САМАРАЛИ КУРАШИШ ЙЎЛЛАРИ
PDF
Аъзам ЭРАЛИЕВ
174-180
АНГЛО-САКСОН ҲУҚУҚ ТИЗИМИГА МАНСУБ ДАВЛАТЛАРДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF