PDF

Kalit so‘zlar

муаллиф, турдош ҳуқуқлар субъекти, кодекс, қонун, қоида, кодификация, муаллифлик ҳуқуқи, турдош ҳуқуқлар, интеллектуал мулк ҳуқуқи.

Abstrakt

Мақолада собиқ шўро замонида муаллифлик ҳуқуқининг қонунчилик асослари, республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларга оид миллий қонунчиликнинг шаклланиши ва ривожланиши таҳлил қилинган. Соҳавий қонунларнинг тизимлаштирилиши хусусиятлари, Фуқаролик кодексининг қабул қилиниши жараёнлари, ундаги нормаларнинг ўрни, муаллифлар ва бошқа ҳуқуқ эгаларининг шахсий ҳуқуқларини кучайтириш билан боғлиқ илмий-назарий қарашлар ёритилган. Келгусида “Интеллектуал мулк кодекси”ни қабул қилишнинг истиқболлари ҳақида фикр-мулоҳазалар баён қилинган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // https://constitution.uz/uz/clause/index

2. Авторское право. Сборнику нормативных актов.- М.:Юридическая литература, 1985. - С.261-266.

3. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законадательство и практика его применения. - М.: Юристь, 2002.

4. Тошев Б.Н.Муаллифлик ҳуқуқи. //Дарслик. -Т.: ЖИДУ, 2011.

5. Зокиров И., Окюлов О., Боротов М. Фуқаролик ҳуқуқи: саволлар ва жавоблар.-Т.: ТДЮИ, 2003.

6. Имомов Н. ва бошқалар. Фуқаролик қонунчилигининг ривожланиши ва такомиллаштириш истиқболлари (ахборот-таҳлилий материал). –Т.: ТДЮУ, 2016.

7. Оқюлов О. Интеллектуал мулкнинг ҳуқуқий мақоми. Т.: ТДЮИ, юрид. фан. докт. дисс.

8. Рахимов Ф.Ҳ. Интеллектуал мулк ҳимояси долзарб масала.”Интеллектуал мулк ҳимояси–маънавий тараққиёт кафолати” мавзусидаги 2010 йил 21 апрель кунидаги илмий-назарий семинар материаллари тўплами. –Т.: ЎзМУ, 2010.

9. Топилдиев В. Интеллектуал мулк ҳуқуқини фуқаролик ҳуқуқий ҳимоя қилиш тўғрисида айрим мулоҳазалар.”Интеллектуал мулк ҳимояси–маънавий тараққиёт кафолати” мавзусидаги 2010 йил 21 апрель кунидаги илмий-назарий семинар материаллари тўплами. –Т.: ЎзМУ, 2010.

10. Ғафуров А.Б. Интеллектуал мулк миллий иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим омили. “Халқаро интеллектуал мулк куни”га бағишлаб 2016 йил 28 апрель куни ўтказилган “Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштириш ва инновацион фаолият” мавзусидаги давра суҳбати материаллари. -Т.: ЮМОМ, 2017.

11. Тошев Б.Н. Интеллектуал мулк ҳуқуқига оид қонунчиликни тизимлаштириш ва кодификация қилишнинг назарий ҳамда амалий масалалари. “Интеллектуал мулк ҳуқуқи қонунчилигини такомиллаштириш: назария ва амалиёт муаммолари: Республика илмий-амалий конференция материаллари”. -Т.: ЮМОМ, 2021.