PDF

Kalit so‘zlar

фармон, қарор, концепция, принцип, қоида, стратегия, интеллектуал мулк, муаллифлик ҳуқуқи, турдош ҳуқуқлар, муаллиф, ҳуқуқ эгаси, тизимлаштириш, кодификация қилиш, ҳуқуқий сиёсат.

Abstrakt

Mақолада интеллектуал мулкнинг таркибий қисмлари моҳияти, соҳага оид қонунчиликни тизимлаштиришга оид давлат-ҳууқий сиёсатининг асослари, тизимлаштириш орқали кодификация қилиш йўллари, қонунчиликни такомиллаштиришда халқаро ҳужжатларнинг таъсири, тизимлаштиришда моделли кодексдан фойдаланишнинг аҳамияти, олимларнинг ушбу соҳадаги илмий қарашлири таҳлил қилинган.

PDF

Библиографические ссылки

Рахмонқулов Х.Р. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг умумий қисмига тавсиф ва шарҳлар. -Т., Адолат, 1997. -Б.217.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг иккинчи қисмига шарҳлар. -Т.: Адолат, 1998.-Б.20.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2018 йил 8 август куни “Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5505-фармони // URL: https://lex.uz/docs/3858817.

Оқюлов О. Интеллектуал мулкнинг ҳуқуқий мақоми. Т.: ТДЮИ, юрид. фан... докт. дисс. -Т.:ТДЮИ, 2002. - Б.18.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрель “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ф-5464-фармойиши // URL: https://lex.uz/docs/4272621.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 майдаги “Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5997-сон Фармони // URL: https://lex.uz/docs/4820060;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 26 апрелдаги “Интеллектуал мулк соҳасини янада ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-221-сон қарори // URL: https://lex.uz/docs/5987120;

Document WOGA /XV/ 3, paragraf 74, WIPO, Geneva, 1994.

Интеллектуальная собственность и свободное движение товаров. // Государство и право. 1998.-№ 1. - Б.67

Матвеева Т.Д. Международное право: курс лекций.-Москва.: РАГС, 2006.-С.137.