PDF (Русский)

Kalit so‘zlar

frustratsiya (frustration), frustratsiya frustration) doktrinasi, fors-major holatlari, inglizcha hukmlar, charter, charter, konnosament, huquqni tasdiqlovchi hujjatlar, apellyatsiya, Buyuk Britaniya Oliy sudi.

Abstrakt

Ushbu maqolada Buyuk Britaniya Oliy sudining fors-major sodir bo'lganda shartnomani keyinchalik bajarishdan taraflarni ozod qilinishini tan olgan qarori ko'rib chiqilib, ijro etilishi imkonsiz va juda iqtisodiy jihatdan foydasiz edi. Qit'a tizimi bo'lgan mamlakatlarda frustratsiya (frustration) instituti juda kam o'rganilgan va keyingi tadqiqotlarni talab etadi. Shu munosabat bilan Anglo-Sakson qonun tizimi va boshqa huquqiy tizimlarning amaliyotda frustratsiya (frustration) qo'llanilishi orqali buzilishining ta'siri baholandi. Shuningdek, maqolada O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida mustahkamlab qo'yilgan kuch-qudrat sharoitlari bilan o'xshashliklarni amalga oshirishga urinish ko'zda tutilgan. Ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan narsa shundan iboratki, xorijiy sud amaliyotini o'rganish orqali salbiy oqibatlardan, boshqa davlatning huquq tizimidan foydalanganda, ushbu muammolarni oldindan o'rganib chiqish mumkin.

PDF (Русский)

Библиографические ссылки

1. Гражданский Кодекс РУз [с изменениями и дополнениями на 5 октября 2020 года], введен в действие с 1 марта 1997 года Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 29.08.1996 г. № 257-I – опубликован - Т."Yuridik adabiyotlar publish",2020 г. - 568 с.

2. Постановление Кабинета Министров РУз № 63 от 15 февраля 2005 года "О введении в действие механизма подтверждения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)" – // URL: http://lex.uz//docs/507494.

3. Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда от 18.12.2009 г. № 203 «О некоторых вопросах применения норм гражданского законодательства, регулирующих заключение, изменение и расторжение хозяйственных договоров» // URL: https://lex.uz/uz/docs/2026136.

4. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан, № ЗРУ-461 24.01.2018 // URL:http://lex.uz//docs/3523895.

5. Решение Верховного Суда Соединенного Королевства - Easter Term [2012] UKSC 17 On appeal from: [2010] EWCA Civ 772 JUDGMENT Petroleo Brasileiro S.A. (Respondent) v E.N.E. Kos 1 Limited (Appellant) JUDGMENT GIVEN ON 2 May 2012 Heard on 12 January 2012. URL:https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2010-0157-judgment.pdf

6. Петрова Д. С. Английская доктрина «frustration of contract»: история и современность УДК 347.447.82 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/angliyskaya-doktrina-frustration-of-contract-istoriya-i-sovremennost.

7. Чукреев А.А. Библиографическое описание. Доктрина фрустрации в английском договорном праве // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 4. С.188–201 // URL: https://law-journal.hse.ru/data/2017/12/29/1160721340/%D1%87%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2.pdf.

8. Краткое описание дела Тейлора против Калдвела о фрустрации договора // URL: https://www.casebriefs.com/blog/law/contracts/contracts-keyed-to-calamari/impossibility-or-impracticability-and-frustration/taylor-v-caldwell-3/ Taylor v. Caldwell

9. Юридический словарь // URL: https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/frustration.

10. Treitel G.H. The law of contract. 11th edition. – Sweet & Maxwell, 2003