PDF

Kalit so‘zlar

Ушлаб қолиш, ушлаб қолиш ҳуқуқи, кредитор, шартномавий мажбуриятлар, ушлаб қолиш белгилари, асосий мажбурият, тадбиркорлик фаолияти, мажбуриятларни бажаришни таъминлаш усули.

Abstrakt

Ушбу мақолада мажбуриятни бажаришни таъминлаш усули сифатида ушлаб қолиш тушунчаси, аҳамияти ва унинг белгилари таҳлил этилган. Цивилист олимларнинг айрим нуқтаи назарлари илмий методологик жиҳатдан ўрганилиб, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси нормаларини татбиқ этиш бўйича хулоса ва таклифлар асослаб берилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. Статут. 1988.

2. Сафонова Ю.Б. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств. Автореф. дисс… к.ю.н. Саратов. 2001.

3. Марисина Е.П. Право удержания в гражданском праве России. Автореф. дисс… к.ю.н. - М. 2008.

4. Макаров Д.Ю. Право удержания как новый способ обеспечения исполнения обязательств // Юрист. 2000. №8.

5. Труба А.Н. Субъективное право удержания и пределы его осуществления. Автореф. дисс…к.ю.н.Тюмень. 2006.

6. Южанин Н.В. Удержание как способ обеспечения обязательств. Рязань 2001.

7. Раҳмонқулов Х. Мажбурият ҳуқуқи (умумий қоидалар). /Ҳуқуқшунослик ихтисослиги бўйича олий ўқув юртлари “Хусусий ҳуқуқ” йўналиши магистратура талабалари учун. – Т.: ТДЮИ, 2005.

8. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд (биринчи қисм) Адлия вазирлиги. –Т.: “Vektor-Press” 2010.