PDF

Kalit so‘zlar

интернет, халқаро қонунчилик, конвенция, тижорат, истеъмолчи, зарар, жавобгарлик, шартнома, битим, тарафлар.

Abstrakt

Мазкур мақолада чет эл элементи билан мураккаблашган Интернет орқали истеъмолчиларга товар сотиш ва хизмат кўрсатиш муносабатларида қўлланиладиган ҳуқуқни аниқлаш ҳамда ҳимоя қилиш муаммолари таҳлил этилади ва уларнинг ечимлари борасидаги айрим мулоаҳазалар ўртага ташланади. Муаллиф томонидан  масофавий савдо ёки хизмат кўрсатишни анъанавий чакана савдо шаҳобчалари ва маиший хизмат кўрсатиш ташкилотларида амалга оширилаётган савдо ва хизматдан фарқли жиҳатларга эга экани ва ушбу муносабатлар юзасидан тузилган шартномаларни шартларини бузиш натижасида истеъмолчиларга етказиладиган зарарни қоплашга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқни аниқлашнинг илмий назарий жихатлари таҳлил қилинади. Жумладан, кундалик ахборотни алмашишдан тортиб, савдо ва хизмат кўрсатиш муносабатларини вужудга келтириш ва амалга ошириш бўйича шартномалар тузишгача бўлган соҳаларни қамраб олган фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар таҳлил этилиб, электрон тижорат шаклланиши ва амал қилиши, бу истеъмолчига жуда қулай, турли расмиятчиликлар ва ортиқча вақт сарфламасдан, уйдан туриб товарни харид қилиш ва қўлга киритиш имконини тақдим этиши, сотувчи ва хизмат кўрсатувчиларга эса электрон савдо-сотиқни амалга оширишга, хизматларнинг катта турларини таклиф этишга, вақтни ва транспорт билан боғлиқ қўшимча харажатларни камайтириш каби афзалликлари яратиш билан бир қаторда интернет орқали истеъмолчига сотилган товар ва кўрсатилган хизматларнинг сифатсизлиги ва нуқсонли эканлиги ҳолатларида ўз ҳуқуқини ҳимоя қилиш учун истеъмолчи қайси давлат судига мурожаат қилиши лозимлиги ҳақидаги масалалар атрофлича кўриб чиқилди ҳамда таҳлиллар асосида миллий қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан илмий назарий хулосалар берилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Benno J. Consumer Purchases through Telecommunications in

Europe – Application of Private International Law to Cross-Border Contractual Disputes. Oslo. 1993. P.81.

2. Case C-464/01 // European Court Reports. 2005. I-00439.

3. Debussere F. International Jurisdiction over E-Consumer Contracts in the European Contracts in the Eu¬ropean Union: Quid Novi Sub Sole? // International Journal of Law and Information Technology. 2002. Vol. 10. – №3. P.358.

4. European Commission, Justice and Home Affairs DG Statement on Articles 15 and 73 // URL: http:// ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_en_declaration.pdf (дата обращения: 30.08.2015).

5. Foss M., Bygrave L.A. International Consumer Purchases through the Internet: Jurisdictional Issues pursuant to European Law // International Journal of Law and Information Technology. 2000. Vol. 8. P.108.

6. Gillies L.E. Addressing the “Cyberspace Fallacy”: Targeting the Jurisdiction of an Electronic Consumer Contract // International Journal of Law and Information Technology. 2008. Vol. 16. – №3. P.268.

7. Howells G., Reich N. The Current Limits of European Harmonization in Consumer Contract Law // ERAForum. 2011. – №12. P.41.

8. Jacquemyns L.R., Verbiest T. L’offre de services et produits financiers sur internet // RDAI. 2000. – №1. Р.27.

9. Lubitz M. Jurisdiction and Choice of Law for Electronic Contracts: an English Perspective // Computer und Recht. 2001. – №39. P.41.

10. Øren J.S.T. International Jurisdiction Over Consumer Contracts in

E-Europe // The International and Comparative Law Quarterly. 2003. – №52. P.675.

11. Powell M.D., Turner-Kerr P.M. Issues in e-commerce – European Union: Putting the e- in Brussels and Rome // Computer Law & Security Report. 2000. – №23. Р.24.

12. Stone P. Internet Consumer Contracts and European Private International Law // Information & Communication Technology Law. 2000. – №6. Р.8.

13. Svantensson D. What Should Article 7 — Consumer Contracts, of the Proposed Hague Convention, Aim to Accomplish in Relation to E-Commerce? // Computer Law & Security Report. 2001. Vol. 17. – №5. P.323.

14. Vartanian T.P. Whose Internet is it Anyway? The Law of Jurisdiction in Cyberspace: Achieving Legal Order Among the World’s Nations. 2000 Global Internet Summit, 13–14 March 2000 // URL:http://www.kentlaw. edu/cyberlaw/resources/globalsummit.rtf (дата обращения: 30.08.2015).

15. Wild C., Weinstein S., Riefa C. Council Regulation (EC) 44/2001 and Internet Consumer Contracts: Some Thoughts on Article 15 and the Futility of Applying ‘in the box’ Conflict of Law Rules to the ‘out of box’ Border¬less World // International Review of Law, Computers & Technology. 2005. Vol. 19. – №1. P.16.

16. Резник Р.С. Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015.

– №4. – С. 165-173.

17. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. – М., 2014.

18. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. 1: монография / под ред. М.М.Богуславского, А.Г.Лисицына-Светланова, А.Трунка. –М., Норма, 2013. – Б. 293.

19. Weitzenböck E.M. Determining Applicable Law and Jurisdiction in contractual disputes regarding virtual enterprises. July 2002.

20. Рустамбеков И.Р. Интернет тармоғидаги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш: Юрид. фан. докт. дис. ...автореф.

– Тошкент: 2017.