PDF (English)

Kalit so‘zlar

huquq ustuvorligi, konstitutsiyaviy huquqlar, huquq ustuvorligi indeksi, davlat institutlari vakolatlarini cheklash, korrupsiyaning yo'qligi, tartib va xavfsizlik, asosiy huquqlarni himoya qilish, davlat institutlarining shaffofligi, qonunlarga rioya qilish, fuqarolik odil sudlov, jinoiy odil sudlov.

Abstrakt

Maqolada huquq ustuvorligi inson huquqlarini ta'minlashning umuminsoniy tamoyili, zamonaviy jamiyatning asosiy qadriyati sifatida keltiriladi. Huquq ustuvorligining shakllanish tarixi, huquqiy tabiati, tamoyil va huquqiy hodisa sifatida, shuningdek, zamonaviy inson huquqlariga konseptual yondashuv sifatidagi mazmuni o‘rganiladi. Bundan tashqari, MDH davlatlari, universal va mintaqaviy xalqaro tashkilotlar doirasida huquq ustuvorligini tatbiq etishning xorijiy tajribasi tahlil qilinib, uni ta’minlash mexanizmlari ko’rib chiqiladi. Huquq ustuvorligi prinsipi demokratik daxlsizlikni ta’minlashning yagona samarali vositasi hamda uning asosiy belgilaridan biri sifatida namoyon bo‘lib, uning ta’minlanishi va nazorat qilinishi har bir inson uchun yaratilgan munosib turmush sharoiti darajasini ta’minlash kafolatidir. Maqolada, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi misolida Jahon Adliya loyihasi (WJP) huquq ustuvorligi indeksining ahamiyati tahlil qilinadi.

PDF (English)

Библиографические ссылки

1. https://www.un.org/ruleoflaw/ru/rule-of-law-and-human-rights/

2. Гафурова Н. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА //Review of law sciences. – 2020. – Т. 2. – №. Спецвыпуск.

3. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/outcome2005_ann.shtml

4. Treaty on the European Union (new edition) // EU law: Founding agreements, dissertations, books, acts and other information. https://eulaw.ru/treaties/teu/

5. AFR (Agency for Fundamental Rights) (2016), Fundamental Rights: Challenges and Achievements in 2015 - AOP Annual Report 2013, Luxembourg, European Union Publications Directorate (Publications Directorate), Chapter 7 (forthcoming) ...

6. CDL-AD(2011)003rev, § 30 and further

7. CDL-AD(2011)003rev

8. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). Rule of Law Assessment Checklist. Adopted by the 106th Plenary Meeting of the Venice Commission (Venice, March 11-12, 2016) Approved by the Council of Europe Committee of Ministers Meeting No. 1263 at the level of deputy ministers (September 6-7, 2016). https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/Rule%20of%20Law%20Check%20List%20-%20Russian.pdf

9. https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020

10The World Justice Project Rule of Law Index 2019®. © Copyright 2019 by the World Justice Project report. The WJP Rule of Law Index and the World Justice Project. Rule of Law Index are trademarks of the World Justice Project. All Rights Reserved. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLI-2019-Reduced.pd

11. Юсупова Ф. СТАТЬЯ 40 КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН КАК ГАРАНТИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН //Review of law sciences. – 2020. – Т. 3. – №. Спецвыпуск.

12. Шерханова У. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ЖЕНЩИН В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО //Review of law sciences. – 2020. – Т. 1. – №. Спецвыпуск.

13. Алмосова Ш. Защита прав интеллектуальной собственности по Конституции и государственным программам //Review of law sciences. – 2020. – Т. 2. – №. Спецвыпуск.

14. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ruleoflaw2012.shtml

15. WJP Rule of Law Index 2020. https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020

16. V.M. ZHUIKOV (Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, previously (in 1988-2007) Deputy Chairman of the Supreme Court of the Russian Federation). // Rule of Law in Russia - Issues of Implementation, Enforcement and Practice 2-nd edition, revised. The rule of law and the problems of ensuring it in law enforcement practice: International collective monograph. - 2nd ed., Rev. - M .: Statut, 2010.-- 432 p. ISBN 978-5-8354-0698-2 (in translation)

17. Конституция Анголы. https://worldconstitutions.ru/?p=54

18. Конституции стран мира на русском языке. Босния и Герцеговина, Конституция Боснии и Герцеговины. https://legalns.com/

19. Конституция Китайской Народной Республики (принята на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей пятого созыва 4 декабря 1982 г., поправки в ее текст вносились тем же органом на ежегодных сессиях в 1988, 1993 и 1999 гг.) https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/china/china--r.htm

20. Конституция Федеративной Демократической Республики Эфиопия https://wipolex.wipo.int/