PDF (Русский)

Kalit so‘zlar

elektron sog'liqni saqlash, tibbiyotni raqamlashtirish, Global raqamli sog'liqni saqlash strategiyasi, teletibbiyot, sog'liqni saqlash xizmatlarining mavjudligi, sifati, o'z vaqtida bajarilishi, yagona raqamli sog'liqni saqlash ekotizimi.

Abstrakt

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida elektron sog‘liqni saqlashning rivojlanishi, tibbiyotni raqamlashtirishning ham global, ham milliy miqyosda huquqiy tartibga solinishi ko‘rib chiqiladi. Mavjud to'siqlar va hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar aniqlangan. Global raqamli sog'liqni saqlash asosini tashkil etuvchi xalqaro hujjatlar, shuningdek, AQSh, Yaponiya va boshqa mamlakatlarning ilg‘or tajribalari tahlil qilingan. Davlatningning raqamli iqtisodiyot tarmoqlaridan biri sifatida raqamli sog‘liqni saqlashni rivojlantirish bo‘yicha O‘zbekiston tajribasi ko‘rib chiqildi. Davlatimiz tomonidan ko‘rilayotgan chora-tadbirlar, takomillashtirish zarur bo‘lgan me’yoriy-huquqiy baza haqida so‘z yuritildi. O‘rganishlar natijasida bo‘shliqlar va to‘siqlarni aniqlash va bartaraf etish yo‘li bilan huquqiy va siyosiy asoslardan kelib chiqqan holda ishlab chiqiladigan integratsiyalashgan raqamli sog‘liqni saqlash tizimini yanada rivojlantirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi.

PDF (Русский)

Библиографические ссылки

1. World Health Organization [Electronic resource]. – Accessed: https://www.who.int/ (date of access: 19.06.2021).

2. Карцхия А.А. Информационно-правовое обеспечение цифровой экосистемы здравоохранения. / Правовая информатика. №1. – 2021, С. 15.

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г., № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» https://lex.uz/ru/docs/5031048

4. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года № УП-5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан»

https://lex.uz/ru/docs/4096199

5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 февраля 2021 года № ПП-5000 «О мерах по эффективной организации цифровизации в сфере здравоохранения»

https://lex.uz/ru/docs/5303920

6. Терминологический справочник по электронному правительству/ отв.ред. М.Ю.Игитян. – М.Фонд поддержки международных программ. 2017. – 48 с.

7. Смышляев А.В., Мельников Ю.Ю., Артемова П.В. Зарубежный опыт государственного регулирования применения технологий телемедицины/ Проблемы экономики и юридической практики. №4, 2018. С. 208.

8. Телемедицина: определение медицинской помощи в 21 веке // https://www.americantelemed.org/resource/why-telemedicine/

9. Japanese Telemedicine and Telecare Association http://jtta.umin.jp/eng/

10. Сафонов В. В. Совершенствование организации предоставления медицинских услуг в цифровой среде. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Симферополь – 2021. file:///C:/Users/Dell/Downloads/autoref-sovershenstvovanie-organizatsii-predostavleniya-meditsinskikh-uslug-v-tsifrovoi-srede.pdf

11. Отчет о проведении симпозиума ВОЗ «Будущее цифровых систем здравоохранения» в европейском регионе». Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген, Дания, 6-8 февраля, 2019 год, С.2. http://www.euro.who.int/pubrequest?language=Russian

12. Юсупова Ф. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТЕЛЕ-ТИББИЁТ СОҲАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 243-245.

13. Н Гафурова, Ж Орынтаев. Международное сотрудничество в борьбе с пандемией, вызванной коронавирусом COVID-19: зарубежный и национальный опыт - Review of law sciences, №2, 2020, С.130.

14. F. Yusupova ТИББИЁТ ҲУҚУҚИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ХАЛҚАРО МЕХАНИЗМЛАР // SAI. 2022. №C3.

15. Global strategy on digital health 2020-2025. © World Health Organization 2021. https://www.who.int/docs/default-source/documents/gs4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf

16. Карцхия А.А. Информационно-правовое обеспечение цифровой экосистемы здравоохранения. / Правовая информатика. №1. – 2021, С. 14.

17. N Gafurova, J Babaev. Review protecting the rights of the patient as a consumer of health services: International standards and national legislation - Journal of Critical Reviews, Vol 7, Issue 1, 2020, p.192