PDF

Kalit so‘zlar

миграция, меҳнат миграцияси, халқаро миграция, халқаро стандартлар, ҳуқуқий ҳимоя, миграция сиёсати.

Abstrakt

Мақолада меҳнат миграциясини тартибга солувчи универсал ва махсус хусусиятга эга Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ), Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ), Халқаро миграция ташкилоти (МХТ), Европа Кенгаши ва Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатларининг меҳнат миграциясини тартибга солиш ва меҳнат мигрантларининг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг халқаро стандартлари таҳлил қилинган. Мақолада меҳнат миграциясини тартибга солувчи халқаро ҳужжатлар меҳнат мигрантларининг ҳуқуқларини ҳурмат қилиш ва ҳимоя қилиш бўйича барча талабларни зарур даражада бажарилишини таъминлайдиган муҳим ҳуқуқий механизмдир, деган хулосага келинган.

PDF

Библиографические ссылки

Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт (1966 йил 16 декабрь, Нью-Йорк) // URL:lex.uz/docs/2686000

Ирқий камситишнинг барча шаклларини тугатиш тўғрисидаги халқаро конвенция (1965 йил 21 декабрь, Нью-Йорк) // URL:lex.uz/docs/2656183

Исоқов Л.Х. Ўзбекистонда миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг ташкилий-ҳуқуқий асослари. Юрид. ф-ри б. фал. докт (Phd) дис. … – Т., 2020. – 182 б.

Constitution and Basic Texts of the Governing Bodies // URL:www.iom.int/constitution-and-basic-texts-governing-bodies; www.iom.int/constitution.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод: международный документ от 4 ноября 1950 г. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004; Европейская социальная хартия (пересмотренная) (ETS № 163) (Страсбург, 3 мая 1996 г.). URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/994_062.

Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (5 октября 2007 года, г. Душанбе) // URL: www.cis.minsk.by/page/18763.

Қодирова З.А. Ишчи кучини экспорт қилувчи мамлакатларда меҳнат миграциясининг халқаро миқёсда тартибга солиниши // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. – 2015. – № 3, май-июнь. – Б. 1–9.

Отажонов А. Ўзбекистонда меҳнат миграцияси соҳасида кадрларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга доир айрим масалалар //Юрист ахборотномаси. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 116-121.

Трыканова С. А. Правовое регулирование миграционной политики Европейского союза. Учебное методические пособие. – Рязань, 2006. – 80 c.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг1997 йил 30 августдаги ”Зўрлаб ишлатиш ёки мажбурий меҳнат тўғрисидаги конвенцияни ратификация қилиш ҳақида” 492-I-сон-қарои // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси – 1997., – № 9. – 248-м.

Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт (1966 йил 16 декабрь, Нью-Йорк) // URL:lex.uz/docs/2640479.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications