PDF

Kalit so‘zlar

юридик шахс, корпоратив муносабат, корпорация, акциядорлик жамияти, даъво аризаси, моддий норма, процессуал норма.

Abstrakt

Мақолада иқтисодий судларда корпоратив муносабатлардан келиб чиқувчи низоларнинг кўриб чиқиш хусусиятлари, низоларни суд муҳокамасига тайёрлаш босқичида судловга таалуқлилик ва судловлилик қоидаларига риоя қилиш тартиблари, ишда иштирок этувчи шахслар доирасини аниқлаш ва мавжуд далилларни таҳлил қилиш, корпоратив низолар бўйича ишни суд муҳокамасига тайёрлаш босқичида моддий ва процессуал қонунчилик нормаларини аниқ ва бир хилда қўллаш борасида амалиётни шакллантириш масалалари таҳлил қилинган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Рахмонқулов Ҳ.Р, Гулямов С.С. Корпоратив ҳуқуқ. Т.: ТДЮИ нашриёти. 2008. – Б.448. (H.R. Rakhmonkulov, S.S. Gulyamov. Corporate law. T.: TSUL Publishing House. 2008. - pp.448)

2. Саидов М.Н. Корпоратив низолар: тушунчаси, турлари ва уларни судда кўришнинг ўзига хос жиҳатлари – Т.: Complex Print . 2019. – Б.196. (M.N. Saidov. Corporate disputes: concept, types and peculiarities of their consideration in court. T.: Complex Print. 2019. pp.196)

3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди расмий сайти: http://sud.uz/ (Official website of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan: http://sud.uz)

4. Дорожинская Е.А. Корпоративное право: курс лекций. Е.А.Дорожинская: Изд-во СибАГС, 2016. – 264 с. (Dorojinskaya E.A. Corporate law: lecture course. E.A.Dorojinskaya: Izd-vo SibAGS, 2016. p.264)

5. Ўзбекистон Республикасининг «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида» 2015 йил 3 июндаги қонуни // https://lex.uz/docs/2662539 URL: (Law of the Republic of Uzbekistan "On the securities market" of June 3, 2015 // https://lex.uz/docs/2662539)

6. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Биринчи инстанция суди томонидан иқтисодий процессуал қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида» 2019 йил 24 майдаги 13-сонли қарори.https://lex.uz/docs/4395285 (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On some issues of application of the rules of economic procedure by the court of first instance" dated May 24, 2019 №13 https://lex.uz/docs/4395285)